SFS 1991:1821

911821.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

den 20 december 1991

SFS 1991:1821 Lag

Utkom från trycket

oiH ändring t lagen (19 61:372) om bensinskatt;

utfardad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 1 och 2 §§ lagen (1961:372) om

bensinskatt^ skall ha följande lydelse.

1 §' Till staten skall enligt be stämmelserna i denna lag erläggas särskild

skatt (bensinskatt) för

a) bensin avsedd för motordrift och andra motorbränslen, som innehål­

ler minst 70 viktprocent bensin, ur tulltaxenr 27.10 tulltaxelagen
(1987:1068), med undantag för flygbensin,

b) sådan metylalkohol (metanol) eller högre alkohol som är avsedd för

motordrift, ur tulltaxenr 29.05 tulltaxelagen,

c) andra än under a) avsedda blandningar, som är avsedda för motor­

drift och som innehåller metanol eller högre alkohol, ur tulltaxenr 38.23

tulltaxelagen.

Skatt skall dock inte utgå för mineraloljeprodukter, som införs till landet

för att vid oljeraffinaderier användas uteslutande som råvara vid tillverk­

ning av bensin. Skatt skall inte heller utgå för etylalkohol (etanol) innehål­

lande smärre mängder andra alkoholer och inte heller för sådan vara som
avses i första stycket b) eller c), om varan tillhandahålls i särskild förpack­

ning om högst en liter .

Bestämmelserna i denna lag om bensin gäller, om annat inte sägs,

samtliga de varuslag som är skattepliktiga enligt första stycket.

2 §'' Skatt tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 2 kronor 37 öre
per liter för blyfri bensin, varmed avses bensin med en blyhalt om högst

3336

' Prop. 1991/92:67, SkU6, rskr. 99.

' Lagen omtryckt 1984:993.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.

' Senaste lydelse 1987:1233.

"Senaste lydelse 1991:674.

U'

¬

background image

0,013 gram per liter vid 15°C och med 2 kronor 68 öre per liter för annan

SFS 1991; 1821

bensin.

För metanol tas skatten ut med 80 öre per liter. Ingår metanol eller

etanol i en b landning som avses i 1 § första stycket a) eller c) tas skatten ut

för den inblandade alkoh olen med 80 öre per liter och för blandnin gen i

övrigt med 2 kronor 37 öre per liter om den utgörs av blyfri bensin och

med 2 kronor 68 öre per liter om den utgörs av annan bensin.

Skatt tas inte ut för smöijolja som är inblandad i bensin .

Denna lag träder i kraft den 1 jan uari 1992.

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.