SFS 1991:1823

911823.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1991:1823 Lag

Utkom från trycket

den 20 december 1991

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utfärdad den 19 december 1991.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1957:262) om allmän

energiskatt^ skall ha följande lydelse.

2 §' Skatt utgår icke för inhemska fasta bränslen.

Skatt utgår inte heller för elektrisk kraft, som

a) framställs inom landet av producent, som förfogar över en installerad

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt eller såvitt avser vindkraftpro­

duktion mindre än 500 kilowatt och som inte yrkesmässigt distribuerar
elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt u tan avgift levereras av producent eller

distributör till någon, som inte står i intressegemenskap med producenten

eller distributören,

c) framställs eller förbrukas på fartyg eller annat transportmedel,
d) nyttiggörs inom rörelse för produktion eller distribution av elektrisk

kraft eller bortgår till följd av förluster vid överföring, transformering eller

omformning hos producent eller distributör, eller

e) framställs i ett reservkraftsaggregat.

Denna lag träder i kraft d en 1 januari 1992.

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

' Prop. 1991/92:67, SkU6, rskr. 99.

^ Lagen omtryckt 1984:994.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.

' Senaste lydelse 1991:837.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.