SFS 1992:879

920879.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:879

Ulkom från trycket

den 30 juni 1992

Lag

om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt; t'

utfärdad den 18 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om

allmän energiskatt^

dels att 2, 2 a, 14, 24 och 25 §§ skall ha följande lydelse,
deiszXX det i lage n skall införas nya bestämmelser, 28 � 31 §§, av följande

lydelse.

I 2

Skatt utgår inte for elektrisk kraft, som

a) framställs inom landet av producent, som förfogar över en installerad

generatoreffekt av mindre än 100 kilowatt eller så vitt avser vindkraftpro­
duktion mindre än 500 kilowatt och som inte yrkesmässigt distribuerar
elektrisk kraft,

b) till lägre effekt än 50 kilowatt utan avgift levereras av producent eller

distributör till någon, som inte står i intressege menskap med producenten
eller distributören,

I c) framställs och förbrukas på fartyg eller annat transportmedel,

d) nyttiggörs inom rörelse för pr oduktion eller distribution av elektrisk

kraft eller bortgår till följd av förluster vid överföring, transf ormering eller

omformning hos producent eller distributör, eller

e) framställs i ett reservkraftsaggregat.

2 a §⬢' Skatt utgår inte for

1 a) metan, som framställs genom biologiska processer,

b) naturgas, som bortgår till följd av förluster vid transport eller om-

formning hos producent eller distributör,

c) stadsgas, bensin eller gasol som används för framställning av stads­

gas,

d) flygfotogen,
e) jetbensin,
f) fiygbensin och sådana produkter som är skattepliktiga enligt lagen

(1961: 372) om bensin skatt,

g) oljeprodukter som tillhandahålls i särskild förpackni ng om högst fem

liter.

14

Skatten tas ut per kilowattimme med

a) O öre för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i

tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

b) 3,5 öre f�r annan elektrisk kraft än som avses under a) och som

förbrukas i kommun er som anges i bilaga 2 till denna lag.

1912

' Prop. 1991/92: 150 (bil. 1:5). FiU30, rskr. 350.

⬢ Lagen omtryckt 1984:994,

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:272.

' Senaste lydelse 1991: 1823. �ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs

'Senaste lydelse 1990:1085.

' Senaste lydelse 1989; 1028.

¬

background image

c) 6,3 öre för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller

SFS 1992:879

vattenförsörjning i an dra kommuner än de som anges i bilaga 2 till denna
lag,

d) 8,5 öre för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.

24 §' ⬢ I deklaration som avser bränslen får avdrag göras f�r skatt på

bränsle som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat

ändamål,

e) av den skattskyldige eller för tians räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn f�r annat ändamål än att förbrukas där,

O förb rukats eller försålts f�r förbrukning f�r annat ändamål än energi­

alstring,

g) f örbrukats för framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet brä nsle

eller för produktion av annan skattepliktig elektrisk kraft än sådan som
avses i 2 5 § första stycket d),

h) förbrukats för produktion av värme vid samtidig produktion av

värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kr aftvärmeanläggning,

i) försålts med förlust f�r den skattskyl dige, i de n mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag enligt första stycket i) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avd rag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser.

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket, även

göras för skatt på bränsle som förbrukats vid tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet eller f�r växthusuppvärmning vid yrkesmässig

växthusodling.

25 §' I deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras f�r skatt på

elektrisk kraft, som

a) förbrukats av eller levererats till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål eller överförts till annat land,

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energi­

alstring eller för användning i omedelbart samband med sådan förbruk­
ning eller vid fr amställning av bensin eller i bilaga 1 angivet skattepliktigt
bränsle,

c) försålts med förlust f�r den redovisningsskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad

distributör av elektrisk kraft,

d) producerats i en kraftvärmeanläggning och förbrukats för el-, gas-,

värme- eller vattenförsörjning i den egna ve rksamheten.

''Senaste lydelse 1991:837, �ndringen innebär bl. a. att andra stvckct upphävs.

,

Senaste lydelse 1991:837.

¬

background image

\

SFS 1992:879

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraft

försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalni ^

skall redovisning åter lämnas för skatten på den kraft som betalningen."
avser.

Avdrag får även göras för skatt på bensin eller i bilaga 1 angivet brän sle,

som förbrukats vid produktion av skattepliktig elektrisk kraft i den måti
avdrag inte gjorts enligt första stycket d) eller 24 § första stycket g) denna
lag eller enligt 7 § 1 mom. första stycket O lagen (1961: 372) om bensin­

skatt.

Avdrag får även göras för skatt på bensin eller i bilaga 1 angivet bräns le,

som förbrukats vid produktion av sådan värme som avses i 7 § 1 mohi.

första stycket h) lagen (1961:372) om bensinskatt eller 24 § första stycket

h) av den som inte kan medges registrering som skattskyldig förbrukare av
bensin eller i bilaga 1 angivet br änsle.

28 § Har den som inte är skattskyldig förbrukat bränsle vid tillverk­

ningsprocessen i in dustriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid

yrkesmässig växthusodling medger Riksskatteverket efter ansökan av den­
ne kompensation för den skatt som belastat bränslet.

Har skatt tagits ut för bränsle eller elektrisk kraft som förbrukats för

produktion av sådan fjärrvärme som levererats för tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling medger Riksskatteverket efter ansökan av den som produ­

cerat fjärrvärmen återbetalning av eller kompensation för den skatt som

belastat bränslet eller den elektriska kraften.

29 § Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 28 § görs

skriftligen hos Riksskatteverket. Den skall omfatta en period om ett kalen­
derår och ges in till Riksskatteverket inom ett år efter kalenderårets ut­
gång. Ansökan får dock omfatta en period om ett kalenderkvartal om det
sammanlagda beloppet av skatt enligt denna lag och lagen (1990: 582) om !

koldioxidskatt som avses med ansökningen för kalenderkvartalet översti-^

ger 10000 kronor.

�&terbetalning eller kompensation medges inte för belopp som understi­

ger 5 000 kronor av det sammanlagda beloppet för energiskatt och kol­

dioxidskatt för ett kalenderår.

30 § Har återbetalning eller kompensation för allmän energiskatt skett

med för högt be lopp på grund av oriktig uppgift, som s ökanden lämnat,

eller på grund av felräkning, misskrivning eller annat u ppenbart förbiseen­

de, är mottagaren skyldig att till staten återbetala vad han oriktigt erhållit."

Beslut härom meddelas av Riksskatteverket. �&tgärd för att ta ut ett oriktigt-
erhållet återbetalnings- eller kompensationsbelopp får inte vidtas senare
än fem år ef ter utgången av det kalenderår under vilket beloppet erhåll its.

1914

31 § Beslut enligt 2 8-30 §§ överklagas hos kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den I januari 1993.
2. �ldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden

som hänför sig till tid före ikraftträdandet.

¬

background image

3. Bestämmelserna i 14 § avseende de nya sk attesatserna for elektrisk

SFS 1992:879

kraft tillämpas for energiförbrukningen efter utgången av år 1992. Om
mätaravläsning görs under tiden den 28 december 1992 �den 7 januari

1993 gäller de nya skattesatserna f�r ti den efter mätaravläsningen. Görs

inte mätaravläsning eller görs den i enda st begränsad omfattning, tilläm­
pas de nya skattesatserna f�r energiförbrukningen från och med den 1
januari 1993, varvid skatten beräknas efter skälig grund. Som mätaravläs­
ning godtas även avläsning som enligt tillämpade rutiner görs av förbruka­
ren.

4. Bestämmelserna i 24 § i sina nya lydelser samt bestämmelserna i 2 8-

31 §§ tillämpas dock, såvitt avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling, först från och med den 1 januari 1995.

5. Bestämmelserna i 2 § i sin a nya lydelser tillämpas dock, såvitt avser

inhemska fasta bränslen, först fr. o. m. den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.