SFS 1992:881

920881.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:881

Utkom fran trycket

om dels ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av

allmän energiskatt och koldioxidskatt, dels upphävande

den 30juni 1992

av samma lag;

utfärdad den 18 juni 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1974:992) om

nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt^

dels att 2 a och 3 §§ skall upphöra att gälla,
dels att 1,2 och 5 §§ skall ha föl jande lydelse,
dels att lagen skall upphö ra att gälla vid utgången av år 1994.

1 §' Skatt enligt lagen (1957:262 ) om allmän energiskatt utgår på bräns­

le, som användes för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling,

efter en skattesats som svarar mot 15 procent av den skattesats som enligt

lagen gäller for ifrågavarande bränsle. Detsamma gäller skatt enligt lagen
(1990:582) om koldioxidskatt på sådant bränsle som avses i 1 § första

stycket nämnda lag.

2 §"* Riksskatteverket får på ansökan medge att skatt enligt lagen

(1990:582) om koldioxidskatt tas ut på sådant bränsle som avses i 1 §
första stycket nämnda lag och som förbrukas vid industriell tillverkning

med sådant belopp att skatten för den som bedriver den industriella

tillverkningen inte överstiger 1,2 %av de tillverkade produkternas försälj-

3 n ingsvärde fritt fabri k.

if , Prop. 1991/92: 150 (bil. 1:5), FiU30. rskr. 350.

j," Lagen omtryckt 1984:996.

Senaste lydelse av

lagens rubrik 1990:584

2a § 1986:506.

] Senaste lydelse 1990:584.

Senaste lydelse 1990: 584. �ndringen innebär bl. a. att andra stycket upphävs.

1917

¬

background image

SFS 1992:881

5

Har, på grund av oriktig uppgift från sökanden eller på grund

felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende, ett felakti
belopp fastställts med tillämpning av 2 § eller av beslut som har meddel
med stöd av dessa bestämmelser, är sökanden skyldig att till staten inbéta--

la vad han på detta sätt oriktigt har erhållit.

En åtgärd i syfte att ta ut ett oriktigt erhållet belopp får inte vidtas senare

än fem år efter utgången av det kalenderår under vilket beloppet har
fastställts.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. �ldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden

som hänför sig till tid fore ikraftträdandet.

3. Fastän lagen upphör vid utgången av år 1994 skall den tillämpas efter

denna tid i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1
januari 1995.

4. Bestämmelserna i 5 § skall dock gälla till utgången av år 1999.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

⬢ifi

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

'Senaste lydelse 1988:528.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.