SFS 1992:1478

921478.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1992:1478 Lag

utkom frän tijcket

OHi ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

den 30 december 1992

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om

bensinskatt^ att 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse.

2

Skatt tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 3 kronor 14 öre

per liter for blyfri bensin, varmed avses bensin med en blyhalt om högst

0,013 gram per liter vid 15° C och med 3 kronor 65 öre per liter for annan

bensin.

För metanol tas skatten ut med 80 öre per liter. Ingår metanol eller

etanol i en bland ning som avses i 1 § första stycket a) eller c) tas skatten ut
for den inblandade alkoholen med 80 öre per liter och for blandningen i
övrigt med 3 kronor 14 öre per liter om den utgörs av blyfri bensin och

med 3 kronor 65 öre per liter om den utgörs av annan bensin.

Skatt tas inte ut for smörjolja som är inblandad i bensin.

7 §" 1 mom. I deklara tion får avdrag göras for skatt på bensin, som har

a) förvärvats for återforsäljning eller förbrukning i egen rörelse och för

vilken skattskyldighet tidigare inträtt,

b) återtagits i samband med återgång av köp,
c) förbrukats eller sålts f�r förbrukning f�r framdrivande av tåg eller

andra järnvägsfordon,

d) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur Sverige eller

3592

' Prop. 1992/93:50 (bil. 5), bet. 1992/93:FiUl och 1992/93:SkUl8, rskr. 1992/93:

158.

^ Lagen omtryckt 1984:993.

' Senaste lydelse 1991:1821.

Senaste lydelse 1991:839.

LJfO

r'ilio]

(]

tia

life

iaabi

⬢Ifej
3 ra Kil

fe i^j

¬

background image

forts till svensk frihamn for annat ändamål än att förbrukas där,

SFS 1992:1478

e) sålts med forlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig

till bristande betalning från köparen,

O förbrukats eller sålts för förbrukning vid produktion av skattepliktig

elkraft med undantag for skatt hänforlig till den del av bensinen som

motsvarar nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första stycket e) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som forlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas för skatten på de varor som betalningen avser.

2 mom. Annan än den som är registrerad får köpa in bensin utan skatt

mot avgivande av en försäkran till leverantören att bensinen skall använ­
das för ett sådant ändamål som avses i 1 mom. fö rsta stycket c) eller f).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
Bestämmelsen i 7 § 1 mom. första stycket h) i sin äldre lydelse skall dock

gälla t ill utgången av år 1993. För år 1994 får avdrag enligt den äldre
lydelsen av 7 § 1 m om. första stycket h) göras f�r hälften av den bensin­

skatt på bensin som förbrukats f�r produktion av värme vid samtidig

produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmean-

läggning.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.