SFS 1992:1438

921438.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1438

om dieseloljeskatt och användning av vissa

utkom från trycket

oljeprodukter;

den 29 december 1992

utfärdad den 17 december 1992.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs följande.

Fastställande av dieseloljeskatt m. m.

1 § Dieseloljeskatt skall betalas till staten enligt denna lag for oljepro­

dukter som är skattepliktiga enligt lagen (1957:262) om allmän energi­
skatt. Skatt skall dock inte tas ut om oljeprodukten har en lägsta flyttempe-
ratur på 15°C.

2 § Skatt skall i nte tas ut for oljeprodukter som har försetts med märk­
ämnen. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om vilka märkämnen som skall användas och vilka
mängder som skall tillsättas.

Märkning som avses i första stycket får ske endast på depå som är

godkänd av beskattningsmyndigheten och skall ha skett senast när skatt­
skyldighet for oljeprodukten inträder enligt 8 § första stycket 1 och 4 lagen
(1957:262) om allmän energiskatt.

3 § Om skattepliktig oljeprodukt fors in i landet av någon som inte är

registrerad som skattskyldig hos beskattningsmyndigheten skall skatten
betalas till tullmyndigheten. Därvid är tullagen (1987; 1065) och 9 kap. 4 §

lagen (1984:151) om pu nktskatter och prisregleringsavgifter tillämpliga.

1 fall som avses i första stycket skall skatt inte tas ut om oljeprodukten

har forsetts med märkämnen som avses i 2 § senast när produkten anmäls
till förtullning.

4 § Bränsletank på personbil, lastbil och buss som är eller bör vara

upptagen i bilregistret får inte innehålla oljeprodukt enligt 1 § som är

försedd med sådana märkämnen som avses i 2 § första stycket om bränsle-

tanken förser fordonets motor med bränsle.

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilka

märkämnen som avses i 2 § första stycket har avlägsnats.

' Prop. 1992/93:124, bet. 1992/93;SkU13, rskr. 1992/93:147.

3487

¬

background image

SFS 1992:1438

Bestämmelserna i fö rsta och andra styckena gäller även för fordon som

brukas med stöd av saluvagnslicens enligt 38 § bilregisterkungörelsen

(1972:599) samt fordon som forts in till Sverige for tillfälligt brukande här
och inte är registrerat här.

5 § Dieseloljeskatt tas ut med 1 350 kronor per kubikmeter.

6 § Beteckningar i denna lag har samma betydelse som i fordonskungö­

relsen (1972:595) och i bilregisterkungörelsen (1972: 599).

Som ägare av ett fordon anses vid tillämpning av denna lag den som är

eller bör vara upptagen i bilregistret som ägare. I fråga om ett fordon som

innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt eller som
innehas med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år anses innehava­

ren som ägare. Innehas fordonet i annat fall med nyttjanderätt, anses

innehavaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare
eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

7 § Bestämmelserna i 6 § första stycket 1 och 2, 7 §, 8 § första stycket 1

och 4, 27 och 32 §§ lagen ( 1957:262) om allmän energiskatt tillämpas i
fråga om dieseloljeskatt.

Regler om förfarandet vid beskattningen finns i lagen (1984:151) om

punktskatter och prisregleringsavgifter.

8 § I deklarat ion for redovisning av dieseloljeskatt får avdrag göras for

samma skatt på de oljeprodukter som

1. i beskattat skick förvärvats for återf�rsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

2. återtagits i samband med återgång av köp,
3. av den skattskyldige eller for hans räkning forts ut ur Sverige eller

forts till svensk frihamn for annat ändamål än att förbrukas där,

4. sålts med förlust for den skattskyldige, i den mån förlusten hänför sig

till bristande betalning från köpare.

Avdrag enligt första stycket 4 för göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas för skatten på den oljeprodukt som betalningen avser.

Straffbestämmelser m.m.

9 § Den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses

i 2 § första stycket eller på annat sätt tar befattning med oljeprodulcter, för
vilka dieseloljeskatt inte erlagts, i syfte att dessa skall användas i strid mot

4 § döms till böter eller fängelse i högst sex måna der.

Har brottet rört betydande värden eller är det i annat fall att anse som

grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med
strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i

högst två år .

10 § För försök eller förberedelse till brott enligt 9 § andra stycket skall

34gg

dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

¬

background image

11 § Ett föremål som använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag SFS 1992:1438

eller dess värde får förklaras förverkat, om det är nödvändigt för att

förebygga brott eller det finns andra särskilda skäl till det.

Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestäm­

melserna om beslag i rättegångsbalken.

12 § AnträflFas oljeproduk ter där sådana märkämnen som avse s i 2 §

första sty cket har avlägsnats och f�r vilka diesel oljeskatt inte betalt s, i
annat utrymme än bränsletank som förser motor på personbil, lastbil eller
buss m ed bränsle och är det uppenbart att oljeprodukterna avsetts för
tillförsel till sådan bränsletank i stri d mot 4 §, påför beskattningsmyndig­
heten den, som ansvarat för att de nämnda ämnena avlägsnats, dieselolje­

skatt med belopp som motsvarar den skatt som skul le ha tagits ut f�r
oljeprodukterna enligt 5 §.

Avgiftsbestämmelser m.m.

13 § En särskild avgift tas ut f�r motorfordon vars br änsletank innehål­

ler oljeprodukter i strid mot 4 §. Avgiften uppgår för personbil till 10000

kronor. Avgiften beräknas f�r bussar och lastbilar på följande sätt.

Skattevikt,

Avgift, kronor

kilogram

O- 3 500

10000

3501-10000

20000

10001-15000

30000

15001-20000

40000

20001-

50000

Med skattevikt avses den vikt eft er vilken fordonsskatt beräknas enligt

fordonsskattelagen (1988:327).

Avgiften tas ut för vaije tillfälle, som bränsletank påträffas med oljepro­

dukter i strid mot 4 §.

14 § Har avgift påförts n ågon och s kall sådan avgift påför as honom f�r

ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med
en och en halv gånger det belopp som följer av 13 §.

15 § Avgift enligt 13 och 14 §§ påförs ägaren till fordonet.

Brukar någon annans fordon utan lov , påförs brukaren avgiften.

16 § I fråga om fordon, som är registrerat här i landet, påförs avg ift

enligt 13 oc h 14 §§ geno m beslut av länsstyrelsen i det län där den i
bilregistret antecknade ägaren av fordonet har sin adress enligt registret. I
fråga om andra fordon påförs avgiften av Länsstyrelsen i Stockholms län.

17 § Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen medge nedsättning av

eller befrielse från avgift enligt 13 och 14 §§.

3489

llO-SFS 1992

¬

background image

SFS 1992:1438

18 § Tillsynen över efterlevnaden av denna lag skall utövas av polismyn­

digheterna samt av tullmyndigheterna vad avser gränskontroll av person­
bil, lastbil och buss till och från utlandet.

19 § För kontroll av efterlevnaden av denna lag har polismyndigheterna

och annan tillsynsmyndighet rätt till tillträde till låsta utrymmen i fordon.
Myndigheten har rätt att få de upplysningar, handlingar och prov som
behövs for tillsynen. För uttagna prov betalas inte ersättning.

20 § Bestämmelserna i 3 § andra stycket och tredje stycket första me­
ningen, 10 § andra stycket, 45 § första stycket, 56, 66 och 85 §§ fordons­

skattelagen (1988:327) skall tillämpas på avgift enligt denna lag. Allmänt
ombud för avgift enligt denna lag är den som förordnats som ombud med
stöd av 3 § Qärde stycket fordonsskattelagen.

21 § Bestämmelserna i 3 kap. 7 �15 §§, 8 kap. 8 § samt 9 kap. 3 § lagen
(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter får ti llämpas även
för att begära upplysningar till ledning f�r beslutet om avgift enligt 13 �
14 §§ denna lag. Beslut om att begära upplysning får fattas, utom av
länsstyrelsen, av beskattningsmyndigheten.

22 § Länsstyrelsens beslut enligt 16 och 17 § § får överklagas hos länsrät­
ten. Skrivelsen med överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet. För
allmänna ombudet räknas dock tiden från beslutets dag. I fråga om över­
klagande tillämpas vidare 8 kap. 1 § andra stycket, 2 § andra stycket samt
3 �5 §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.

CARL BILDT

BO LUNDGREN
(Finansdepartementet)

[1

Denna lag träder i kraft den 1 oktob er 1993.

cia

På regeringens vägnar

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.