SFS 1992:1482

921482.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1992:1482

om ändring i lagen (1992:879) om ändring i lagen

Utkom från trycket

(1957:262) om allmän energiskatt;

^en 30 december 1992

utfärdad den 21 december 1992.

Enligt riksdagens be slut' föreskrivs att 24, 25 och 28 §§ samt punkt 4 av

övergångsbestämmelserna till lagen (1957:262) om allmän energiskatt i

paragrafernas och övergångsbestämmelsemas lydelse enligt lagen

(1992:879) om ändring i näm nda lag skall ha följande lydelse.

' Prop. 1992/93:50 (bil. 5), bet. 19 92/93:FiUl och 1 992/93; SkU 18, rsk r. 1992/93:

158.

3597

\

¬

background image

SFS 1992:1482

24 § I deklaration som avser bränslen får avdrag göras för skatt på
bränsle som

a) i beskattat skick förvärvats för återförsäljning eller förbrukning i egen

rörelse,

b) återtagits i samband med återgång av köp,

c) förbrukats av eller försålts till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål,

d) förbrukats eller försålts för förbrukning i luftfartyg eller i fartyg, när

luftfartyget eller fartyget inte används för fritidsändamål eller annat privat
ändamål,

e) av den skattskyldige eller för hans räkning utförts ur riket eller förts

till svensk frihamn för annat ändamål än att förbrukas där,

f) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energi­

alstring,

g) förbrukats för framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet bränsle

eller för produktion av skattepliktig elektrisk kraft med undantag för skatt
hänförlig till den del av bränslet som motsvarar nyttiggjord värme,

h) försålts med förlust för den skattskyldige, i den mån förlusten hänför

sig till bristande betalning från köpare.

Avdrag enligt första stycket h) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av varans försäljningspris.

Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning skall redovisning

åter lämnas för skatten på det bränsle som betalningen avser.

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt första stycket, även

göras för skatt på bränsle som förbrukats vid tillverkningsprocessen i

industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig

växthusodling.

3598

25 § I deklaration som avser elektrisk kraft får avdrag göras för skatt på

elektrisk kraft, som

a) förbrukats av eller levererats till kommunikationsföretag för bandrift

eller därmed likartat ändamål eller överförts till annat land,

b) förbrukats eller försålts för förbrukning för annat ändamål än energi­

alstring eller för användning i omedelbart samband med sådan förbruk­

ning eller vid framställning av bensin eller i bilaga 1 angivet skattepliktigt
bränsle,

c) försålts med förlust för den redovisningsskyldige, i den mån förlusten

hänför sig till bristande betalning från förbrukare eller icke registrerad
distributör av elektrisk kraft,

d) producerats i en kraftvärmeanläggning och förbrukats för el-, gas-,

värme- eller vattenförsörjning i den egna verksamheten i den mån avdrag

inte har gjorts enligt 24 § första stycket g) denna lag eller enligt 7 § I mom.

första stycket f) lagen (1961:372) om ben sinskatt.

Avdrag enligt första stycket c) får göras med belopp som svarar mot så

stor del av skatten som förlusten visas utgöra av den elektriska kraftens

försäljningspris. Har sådant avdrag gjorts och inflyter därefter betalning

skall redovisning åter lämnas för skatten på den kraft som betalningen
avser.

Avdrag får även göras för skatt enligt lagen om bensinskatt och lagen

(1991:838) om koldioxidskatt på bensin eller för skatt enligt denna lag och
lagen om koldioxidskatt på i bilaga 1 ang ivet bränsle, som förbrukats vid

fji U

fiHi

tj(C;r

!!!

ti

Q" '

¬

background image

produktion av skattepliktig elektrisk Icraft med undantag för skatt hänför-

SFS 1992:1482

lig till den del av bränslet som motsvarar nyttiggjord värme, allt i den mån

avdrag inte gjorts enligt första stycket d) eller 24 § första stycket g) denna
lag eller enligt 7 § 1 mom. första stycket f) lagen om bensi nskatt.

28 § Har den som inte är skattskyldig förbrukat bränsle vid tillverk­
ningsprocessen i ind ustriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid
yrkesmässig växthusodling medger Riksskatteverket efter ansökan av den­
ne kompensation för den skatt som belastat bränslet.

Har skatt tagits ut för bränsle eller elektrisk Icraft som förbrukats för

produktion av sådan värme som levererats för tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig

växthusodling medger Riksskatteverket efter ansökan av den som produ­

cerat värmen återbetalning av eller kompensation för den skatt som belas­
tat bränslet eller den elektriska kraften.

4. Den nya lydelsen av 24 § tredje stycket samt de nya lydelserna av

bestämmelserna i 28 �31 §§ tillämpas dock, såvitt avser växthusuppvärm­

ning vid yrkesmässig växthusodling, först från och med den 1 januari
1995.

Bestämmelserna i 24 § första stycket h) och 25 § Qärde stycket i sina

äldre lydelser skall gälla till utgången av år 1993. För år 1994 får avdrag

enligt den äldre lydelsen av 24 § första stycket h) och 25 § Qärde stycket
göras för hälften av den energiskatt på bränsle som förbrukats för produk­
tion av värme vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elek­
trisk kraft i en kraftvärmeanläggning.

På regeringens vägnar

ANNE WIBBLE

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.