SFS 1989:1028

891028.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1989:1028 Lag

utkom från trycket

OHi ändring I lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

den 27 december 1989

utfärdad den 18 december 1989.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 14 § lagen (1957; 262) om allmän

energiskatt^ skall ha följande lydelse.

14

Skatten utgår med 2,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som

förbrukas i komm uner som anges i bilaga 2 till denna lag och med 7,2 öre
per kilowattimme i övriga fall. I fråga om sådan kraft som förbrukas i

industriell verksamhet utgår dock skatten med 5 öre per kilowattimme.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1990.
Den nya skattesatsen för elektrisk kraft tillämpas för energiförbrukning­

en efter utgången av februari 1990. Görs mätaravläsning under tiden den
22 februari�den 8 mars 1990 gäller den nya skattesatsen för tiden efter

mätaravläsningen. Görs inte mätaravläsning eller görs den i endast begrän­

sad omfattning, tillämpas den nya skattesatsen för energiförbrukningen
fr.o.m. den 1 mars 1990, varvid skatte n beräknas efter skälig grund. Som

mätaravläsning godtas även avläsning som enligt tilläm pade rutiner görs

av förbrukaren.

På regeringens vägnar

KJELL-OLOF FELDT

Gunnar Skarell

(Finansdepartementet)

1950

' Prop. 1989/90:50, SkUIO, rskr. 96.

^ Lagen omtryckl 1984:994.

' Senaste lydelse 1989:475.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.