SFS 1980:678

800678.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 1980:678

om ändring i iagen (1961:372) om bensinskatt;

trycket

utfärdad den 6 september 1980.

Enligt riks dagens beslut' föreskrivs att 2 § lagen (1961: 372) om b ensin-

skatt^ skall ha nedan angivna lydelse.

2 P Skatten utgår med en krona tretton öre per liter. För metanol, eta-
nol, propylalkohol och isopropj lalkohol utgår dock skatten med trettioett

öre per liter. Ingår alkohol som nu har sagts i bla ndning som avses i 1 §

första stycket a) eller b) utgår skatten för den inblandade alkoholen med

trettioett öre per liter och med en krona tretton öre per liter för blandning­

en i övrigt.

Skatten beräknas efter varans fakturerade volym. I denna skall dock

icke inräknas smörjolja som tillsatts bensin för motordrift. Kan skatten
icke beräknas på sådant sätt eller sker faktureringen annorledes än enligt
vedertagna grunder, äger beskattningsmyndigheten fastställa grunder för

beräkning av volymen.

den 16 september 1980

I Prop. 1980 U: 1, SkU U: 2, rskr U: 2.

Lagen omtryckt 1975:274.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.

^ Senaste lydelse 1979:1048.

1349

¬

background image

SFS 1980:678

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1980.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Leif Lindstam

(Budgetdepartementet)

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.