SFS 1982:287

820287.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag

SFS 19§2:287

öin ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utkom från trycket

utfärdad den 19 maj 1982.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 6 § lagen (1961; 372) om bensin­

skatt skall ha n edan angivna lydelse.

6

Deklaration till rik sskatteverket skall lämnas för redovisningsperio­

der om två kalendermånader räknat från kalenderårets början. Riksskatte­

verket får, när särskilda skäl föreligger, medge att deklaration lämnas för
helt kalenderår.

Deklarationen skall ha kommit in till riks skatteverket senast den tjugon­

de i andra må naden efter redovisningsperiodens slut.

I deklarationen skall uppgift lämnas om den mängd bensin, för vilken

skattskyldighet har inträtt under redovisningsperioden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983.
De äldr e bestämmelserna om beskattningsperioder och deklarationsti­

der gäller fortfarande i fråga om beskattningsperioder som böljar före den

1 januari 1983.

På regeringens vägnar

ROLF WIRT�0N

Leif Lindstam
(Budgetdepartementet)

' Prop. 1981/82:201, SkU 63, rskr 310.

^ Lagen omtryckt 1975:274.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1975:274.

^ Senaste lydelse 1979:282.

den 2 juni 1982

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.