SFS 1970:573

700573.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 573

KUNGL. M AJ:TS F �RORDNING

om ändring i förordningen (1957: 262) om allmän energiskatt^

given Stockholms slo tt den 30 oktober 1970 .

Kungl. Maj :t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit gott

förordna, att 14 § förordningen (1957: 262) om allmän energiskatt^ skall ha

nedan angivna lydelse.

14 §.8

Skatten utgår med tio procent av Itraftens beskattningsvärde.

Med beskattningsår

30 juni. .

|

Beskattningsvärdet är

icke skatt.

ji

Denna förordning träder i lo-aft den 20 december 1970. �ldre bestämmelser

tillämpas fortfarande, i fråga om skattepliktig distribution, på skatt som

}

�

f

1 Prop. 1970:156, BeU 55, rskr 343.

r

' Förordningen omtryckt 1964: 350.

' Senaste lydelse 1958: 71.

j

i!

i

C

1 r

¬

background image

1290

1970 . Nr 573 och 574

efter den 19 december 1970 uttages för sådan förbrukning av elektrisk Icraft

som till någon del hänför sig till tid före den 20 december 1970 och, i fråga

om skattepliktig egenförbrukning, på skatt för vilken redovisningsperiod

omfattar tid före den 20 december 1970.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen band underslaivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stocldiolms slott den 30 oktober 1970.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E . STR�NG

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.