SFS 1969:470

690470.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1969 ⬢ Kr 470 och 471

Nr 470

KUNGL. MAJ :TS F �RORDNIKG

om ändring i förordningen den 31 maj 1957 (nr 262)

om allmän energiskatt;

flfjyen Stockholms slott den 27 jun i 1969,

Kungl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens besluti, funnit gott

(öronlna, att 27 § förordningen den 31 maj 1957 om allmän energiskatt^

skall erhålla ändrad lydelse pä sätt nedan anges.

27 §.

Där skatt

i allmänhet.

Skatten skall påföras i hela kronor, så att överskjutande öretal hortfaller.

Om belalningsanständ

finnes stadgat.

Denna förorclnlng träder i kraft den 1 december 1969.

Del alla som vederbör hava sig hörsamligen att

visso hava Vi detta med egen hand undersknvit och med Vårt kungl. s igi

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 27 juni 1969.

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

�~

..

G. E. STRANG

(Finansdepartementet)

' Prop. 1969; G5; B cU 37; Rskr 146.

' Scnasic lydelse av 27 § se 1960; 610-

'^⬢''''�oosooo. Svensk författningssamling iS69,f>rd'

' \

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.