SFS 1965:78

650078.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Nr 78

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändrad lydelse av 2 § förordniugen den 7 april 1961 (nr 372)

om bensinskatt;

f

given Stockholms slott den 9 april 196S,

.

Kiingl. Maj:t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit

^

gott f örordna, att 2 § förordningen den 7 april 1961 om bensinskatt^ skall

I

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

I-

2 § .

I

Skatten utgår med fyrtiotre öre för liter.

Skatten beräknas

av volymen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1965. �ldre bestämmelser sko­

la doclc alltjämt gälla i avseende på förhållanden som hänföra sig till tiden

före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

Dekräfta lå tit.

Stockholms slott den 9 april 1965.

Under Hans Maj :ts

Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

BERTIL

(L. S.)

(Pinansdeparteraentet)

G. E. STR�NG

» c"P-

BevU 16; Rslcr 14 1.

renaste lydelse av 2 § sc 1961: 626.

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.