SFS 1964:270

640270.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1964 ⬢ Nr 270 och 271

Utkom fråntryckcl den 15 juni 19W

Nr 270

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändring i förordningen den 31 maj 1957 (nr 262)

om allmän energiskatt;

given Slockholms sloK den 21 maj 196i.

Ivungl. Maj :t kar, i överensstämmelse med rilvsdagens beslut^, funnit gott

förordna, att 13 g, 24 § 2 mom. och 25 § förordningen den 31 maj 1957 om

allmän energiskatt^ skola erhålla ändrad lydelse på satt nedan angives.

13 §.

Registrerad distributör åligger att debitera och till statsverket inleverera

skatten. Har debiterad skatt ej erlagts, skall den registrerade distributören

till statsverket likväl inleverera ett däremot svarande belopp, såvida icke an­
nat följer av vad i 25 § 2 mom. d) stadgas.

Vid s kattepliktig

till statsverket,

24 §.

2 inont. På särskild �

göras för

a) bränsle, som

än ener^alstring,

^

. n -

b) bränsle, som skattskyldig förbrukat för framställning av bensm eller 1

förteckningen angivet skattepliktigt bränsle,

_

i

c) bränsle, som skattskvldig förbrukat eUer försålt for

^

samband med tillverkning av motorer, för aA-provning f

eller å annan dylilc anordning utan att transportmedel

bränsle, som skattskyldig återtagit annorledes an 1 samband med å

ef Käns£, vars försäljning förorsakat den skattskyldige förlust på grund

3V bristande betalning från köpaten,

farRmtminff vid

. P bränsle, som skattskyldig förbrukat eller forsMt for

jndnstriell tillverkning, där bränslekostnaden utgör mera betydande

"1 verkningskostnaden, samt

.,

,

av Ornttenliktie

, g) bränsle, som skattskyldig förbrukat vid produktion av skattepUkUg

"Elektrisk kraft.

^ Prop. 1964:60; BcvU 43; Bskr 189.

lenaste lydelse av 24 § 2 mom. se 1901:374.

lon-

Svensk författningssanding 19Gi, Nr 27 0 och 2il

¬

background image

jqG l ⬢

270 och 271

^

G-10

2r> g.

I dcl^lar^tion scin avses i 2 3 § 2 mom, skall avdrag gér

/ jnoni-

'-O I mTcrXtill kommunikationsföretag för bandrift eller dar '

iiiidamal. samt ,

, ,

lu)nlrolistyi-elsen ankommer..

''!!) eielhS^SfslIm

för förbrukning:

o'"eIeiarisk'^kraa

' o"ye<felbart samband med '''

d) elek I risk kraft, vars försäljning förorsakat den redo\asnmg

förlust på grund av b ristande betalning från förbrukare eller leker

distributör av elektri sk kratt,

e) elektrisk kraft, som förbrukats eller försålts för förbruk ' ',

striell tillverkning, där kraftkostnaden utgör mera betydande del av _ \-

ningskostnadcn, samt

f) skatt för bensin eller annat bränsle, som förbrukats vid prod

jr

skattepliktig elektrisk kraft, i den mån motsvarande avdrag icke '

enligt 7 § 2 mom . c) föroninlngcn om bensinskatt eller 24 § 2 mont;.

na förordning.

_ .

��

Denna föror dning träder i kraft den 1 juli 1964. Avdrag enligt de

slämmelscrna niä dock ske endast såvitt avser bränsle eller elektrj^^^

som förbrukats eller f örsålts efter ingången av år 1964,

Det alla som vederbör liava sig liörsamligen att efterrätta. Till-;

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt

bekräfta låt it.

Stockholms slott den 21 maj 1964.

GUSTAFADOLF

(L. S.)

(t inansdeparteinentet)

G. E-

⬢j

-M

r

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.