SFS 1961:374

610374.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1961 ⬢ Nr 374

895

Nr 374

KUNGL. MAJ:TS F�RORDNING

angående ändring i förordningen den 31 maj 1957 (nr 262)

om allmän energiskatt^

given Stockholms slott den 7 april 1961.

Kungl. Maj ;t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^, funnit gott

förordna, att rubriken närmast före 4 § samt rubriken ocb underrubriken

närmast före 6 § förordningen den 31 maj 1957 om allmän energiskatt skola

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives, att 1, 4, 5, 6 ocb 10 §§ samt

24 § 2 mom. samma förordning^ skola erhålla den ändrade lydelse som i det

följande sägs, samt att den vid förordningen fogade förteckningen över vissa

bränslen, för vilka allmän energiskatt skall erläggas^, skall erhålla den änd­

rade lydelse som framgår av bär\dd fogad bilaga.

1 §.

Allmän energiskatt skall i enlighet med bestämmelserna i denna förord­

ning till staten erläggas för

a) bensin,

b) bränsle, som angives i en vid denna förordning fogad förteckning, ocb

c) elektrisk kraft.

Om bensin

4 §:

Med bensin avses i denna förordning samtliga i 1 § förordningen om ben­

sinskatt angivna skatteplilctiga varuslag. Bestämmelserna i nämnda förord­

ning skola, där ej annat följer av 5 §, äga tillämpning jämväl å allmän ener­

giskatt å bensin.

5 §.

Energiskatten å bensin utgår, utom i fall som avses i andra stycket, med

nio öre för liter.

För bensin, som användes för framställning av stadsgas, skall skatten

utgöra 1,6 öre för liter. I fråga om energiskatt å sådan bensin skall i övrigt

gälla vad i denna förordning stadgas om andra bränslen än bensin.

Om andra bränslen än bensin samt om elektrisk kraft

A. Andra bränslen än bensin

6 §.

Den som

dylikt bränsle.

Den som i större omfattning återförsäljer eller förbrukai- skattepliktigt

bränsle eller håller sådant bränsle i lager må efter ansökan registreras bos

kontroll styrelsen såsom återförsäljare eller förbrukare av dylikt bränsle. När

särskilda skäl därtill äro må även eljest den, som förbrukar skattepliktigt

bränsle, efter ansökan registreras.

10 §.

Skatten utgår

eller volymenbet.

Det ankommer

for ton.

1 Prop. Töei: 7; BevU 9; Rslcr 13 3.

2 Sen aste lydelse av 5 § s e 1958: 32.

3 Sena ste lydelse av förteckningen se 1960: 610.

¬

background image

896

1961 . Nr 374

2 mom. På särskild

24 §.

av köp,

d) bränsle, vars försäljning förorsakat den skattskyldige förlust på grund

av bristande betalning från köparen,

e) bränsle, som skattskyldig förbrukat eller försålt för förbrukning vid

industriell tillverkning, där bränslekostnaden utgör mera betydande del av

tillverkningskostnaden, samt

f) skatt för elektrisk kraft, som förbrukats vid framställning av skatte­

pliktigt bränsle.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1961. De äldre bestämmelserna

skola dock alltjämt äga tillämpning beträffande förhållanden som hänföra

sig till tiden före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

Stockholms slott den 7 april 1961.

GUSTAF ADOLF

(L.S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

Bilagn

Förteckning

over

vissa bränslen, för vilka allmän energiskatt skall erläggas,

i tulltaxan hänförliga till nedanstående

tulltaxenummer

TuUtaxe-

nummer

Bränsle

Skattesats

ur 27.01

ur 27.01

ur 27.02

ur 27.04

ur 27.04

ur 27.10

Stenkol

Stenkolsstybb samt stenkolsbriketter och liknande fasta

bränslen, framställda av stenlcol

Bnmkolsbrikettcr

Koks

Koksstybb och koksbriketter

Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor med en

viskositet i cSt-enlieter av:

högst 20 vid 20° C (skatteklass I)

mer än 20 vid 20° C (sk atteklass II)

Anm. Skatten på oljor beräknas efter varans fakturerade

volym. Kan skatten icke berälcnas på sådant sätt eller

sker fakturering annorledes än enligt vedertagna grun­

der, äger beskattningsmyndigheten fastställa grunder för

berälinlng av volymen.

12 kronor för ton

6 kronor för ton

6 lu-onor för ton

14 kronor för ton

6 kronor för ton

25 lu-onor för m'

16 kronor för m'

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.