SFS 1961:626

610626.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1961 . Nr 626

1613

^

Nr 626

I-

,

KUNGL. MAJ:TS F� RORDNING

'

angående ändrad lydelse av 2 § förordningen den 7 april 1961

,

(nr 372) om bensinskatt;

given Stockholms slott den 15 december 19 61.

J

Kungl, Maj :t har, i överensstämmelse med riksdagens beslut^ funnit gott

^ förordna, att 2 § förordningen den 7 april 1961 om bensinskatt skall erhålla

ändrad lydelse på sätt nedan angives.

s

2 §.

I

Skatten utgår med trettioåtta öre för liter.

Skatten beräknas

av volymen.

;

:

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1962.

2. Den som icke är registrerad enligt 5 § skall erlägga lagerskatt för den

J

i myckenhet bensin och andra jämlikt 1 § skattepliktiga varor han innebar

a vid denna förordnings ikraftträdande med fem öre för liter, dock icke om

mj^ckenbeten sammanlagt understiger 2 500 liter.

5

Den som är skyldig erlägga lagerskatt skall senast den 31 mars 1962 till

ji kontrollstyrelsen avlämna deklaration rörande sitt innehav av skatteplik­

tiga varor som nu nämnts, varvid tillika skall angivas den plats, där varor-

n na förvarades. Samtidigt med deklarationens avlämnande skall erläggas en-

i ligt deklarationen upplupen skatt genom insättning å kontrollst^elsens post-

j girokonto. 1 övrigt skall med avseende på nu nämnd deklaration i tillämp-

i liga delar gälla vad som i förordningen om bensinskatt stadgas rörande de-

- klaration i allmänhet,
5

Det alla som vederbör hava sig börsamligen att efterrätta. Till yttermera

1 visso hava Vi detta med egen band underskrivit och med Vårt kungl. sigill

bekräfta låtit.

^

Stockholms slott den 15 december 1961.

^

GUSTAF ADOLF

(L. S.)

(Finansdepartementet)

G. E. STR�NG

1

^ �

' Prop. 1961: 188; BevU 79; Rsltr 410.

&

^ n ⬢

ki

, \

t

' \

\

t

t .

C .V'

' ' i ⬢

⬢⬢ it'

.

t

, '- t

' '" .V

⬢⬢

i ⬢'i.

>

i

V'

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.