SFS 1960:610

600610.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1630

I960 .

Nr 610

KUNGL. MAJ:TS F� RORDNING

angående ändring i förordningen den 31 maj 1957 (nr 262)

om allmän energiskatt;

given Stockholms slott den 25 november 1960.

Kungl. Maj :t har, i överensstämmelse med rilcsdagens beslut^, funnit gott

förordna, att 28 § förordningen den 31 maj 1957 om allmän energiskatt skall

upphöra att gälla, att 18 och 27 §§ samma förordning^ skola erhålla ändrad

lydelse på sätt nedan angives, samt att den \dd förordningen fogade förteck­

ningen över vissa bränslen, för vilka allmän energiskatt skall erläggas®, skall

erhålla den ändrade lydelse som framgår av härvid fogad bilaga.

18 §.

Beskattningsmyndighet är

fall kontrollstyrelsen.

Vad i förordningen om förfarandet vid viss konsumtionsbeskattning är

stadgat skall äga tillämpning på energiskatt, för vilken kontrollstyrelsen är

beskattningsmyndighet. Bestämmelserna i 46 § nämnda förordning skola

gälla jämväl rad införsel.

27 §.

Där skatt

i allmänhet.

Skatten skall i fråga om varje varuparti, som särskilt anmälts till för-

tullning, påföras i hela kronor, så att överskjutande öretal bortfaller.

Om betalningsanstånd

finnes stadgat.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1961. De äldre bestämmel­

serna skola dock ältjämt äga tillämpning beträffande förhållanden som

hänföra sig till tiden före ikraftträdandet.

Det alla som vederbör hava sig hörsamligen att efterrätta. Till yttermera

visso hava Vi detta med egen hand underskrhut och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 25 november 1960.

GUSTAF ADOLF

fL. S.)

(Finansdepartementet)

(1. E. STII�NT.

' Prop. I960: 164; BevU 76; Rskr 357.

- Senaste lydelse av 18 § se 1959: 96.

= Sena ste lydelse av förteckningen se 1958: 32.

⬢k

⬢ ifi

¬

background image

Nr 610 och 611

Förteckning

över

vissa bränslen, för vilka allmän energiskatt skaU erläggas,

i tulltaxan hänförliga till nedanstående

tulltaxenummer

1631

Bilaga

Tulltaxe­

nummer

Bränsle

Skattesats

ur 27.01

ur 27.01

ur 27.02

ur 27.04
ur 27.04
ur 27.10

ur 27 .10

ur 3 8.19

Stenkol

Stenkolsstybb samt stenkolsbrilcetter och liknande fasta

bränslen, framställda av stenkol

Brunkolsbriketter

Koks

Koksstybb och koksbriketter

Motorbrännoljor, eldningsoljor och bunkeroljor med en

viskositet i cSt-enheter av:

högst 20 vid 20' C (skatteklass I)
mer än 20 vid 20'C (skatteklass II)

Blandningar, innehållande alkohol (etanoi, etylalkohol),

avsedda för användning till motordrift
Anm. Allmän energiskatt skall icke erläggas för inom riket

framställd blandning, hänförlig till nr 27.10 eller 38.19,

i den mån energiskatt erlagts för i blandningen in­

gående produkter, för vilka dylik skatt skall erläggas.

12 Itronor för ton

6 kronor för ton

6 kronor för ton

14 Itronor för ton

6 kronor för ton

25 kronor för m^"

16 kronor för m'

9 öre för liter

fc: '

¬

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.