SFS 2016:505 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2016:505 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
160505.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om

skatt på energi

2

dels att 11 kap. 10 § ska upphöra att gälla,
dels att 6 a kap. 1 och 2 a §§, 7 kap. 1, 3, 3 a, 3 c, 3 d och 4 §§, 8 kap. 1 §

och 9 kap. 2, 7 och 8 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 1 kap. 11 a, 11 b, 12, 13 och

16 §§ och 6 a kap. 2 b och 2 c §§ av följande lydelse.

1 kap.

11 a §

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen förstås med

stödordning sådant statligt stöd enligt artikel 107.1 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt som utgörs av skattebefrielse för vart och ett av de
ändamål som anges i följande bestämmelser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
5. 6 a kap. 1 § 13,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § 1,
8. 6 a kap. 2 a § 2,
9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,
10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,
11. 7 kap. 4 §.

11 b §

Stödmottagare för skattebefrielse enligt denna lag är den som

1. förbrukat bränsle för något av de ändamål som avses i 11 a § 1�9, eller
2. i Sverige producerat motorbränslet eller fört in motorbränslet till Sverige

genom införsel från annat EU-land eller import från tredjeland i fall som av-
ses i 11 a § 10 eller 11.

12 §

Med företag utan rätt till statligt stöd avses

1. företag i ekonomiska svårigheter enligt artikel 2.18 i Europeiska kom-

missionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014 genom vilken

1 Prop. 2015/16:159, bet. 2015/16:SkU26, rskr. 2015/16:254.

2 Senaste lydelse av 11 kap. 10 § 2012:836.

SFS 2016:505

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:505

vissa kategorier av stöd förklaras förenliga med den inre marknaden enligt ar-
tiklarna 107 och 108 i fördraget, och

2. företag som är föremål för betalningskrav på grundval av ett tidigare

kommissionsbeslut som förklarar ett stöd olagligt och oförenligt med den inre
marknaden.

13 §

Med uppgifter om stödmottagare avses uppgift om

1. vilken typ av företag (små eller medelstora respektive stora) stödmotta-

garen hör till enligt bilaga I till den förordning som avses i 12 §,

2. den region där stödmottagande företag är beläget på NUTS 2-nivå enligt

bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av
den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska
territoriella enheter (NUTS) i lydelsen enligt kommissionens förordning (EU)
nr 868/2014 av den 8 augusti 2014 om ändring av bilagorna till Europaparla-
mentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemen-
sam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts), och

3. stödmottagande företags verksamhetsområde på Nace-gruppnivå enligt

bilaga 1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 av
den 20 december 2006 om fastställande av den statistiska näringsgrensindel-
ningen Nace rev. 2 och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 3037/90, i
den ursprungliga lydelsen.

16 §

De belopp i euro som anges i denna lag ska för varje kalenderår omräk-

nas enligt den kurs i svenska kronor för euro som gällde den första vardagen i
oktober året innan och som offentliggörs i Europeiska unionens officiella tid-
ning.

6 a kap.

1 §

3

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

3 Senaste lydelse 2015:747.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål
än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

background image

3

SFS 2016:505

b) i metallurgiska
processer under förut-
sättning att det ingå-
ende materialet ge-
nom uppvärmning i
ugnar förändras ke-
miskt eller dess inre
fysikaliska struktur
förändras eller bibe-
hålls i skänkar eller
liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och
samma process an-
vänds både som
bränsle för uppvärm-
ning och för annat än-
damål än som motor-
bränsle eller bränsle
för uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg
eller annat spårbundet
färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i
skepp, när skeppet
inte används för pri-
vat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt
för vilken med-
givande enligt 2 kap.
9 § eller fiskelicens
som inte är begrän-
sad till fiske enbart i
enskilt vatten med-
delats enligt fiske-
lagen (1993:787), när
båten inte används för
privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när luft-
fartyget inte används
för privat ändamål

Andra bränslen
än flygfotogen
(KN-nr
2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

4

SFS 2016:505

b) luftfartygsmotorer
i provbädd eller lik-
nande anordning

Andra bränslen
än flygbensin
(KN-nr
2710 11 31) och
flygfotogen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid
framställning av
energiprodukter eller
andra produkter för
vilka skatteplikt har
inträtt för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för
framställning av
skattepliktig elektrisk
kraft

Bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. �

�

�

�

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid tillverk-
ningsprocessen i in-
dustriell verksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om han-
del med utsläppsrätter

70 procent

100 procent

�

b) i andra fall än som
avses under a

70 procent

20 procent

�

10. Om skattebe-
frielse inte följer av
tidigare punkter, för-
brukning för annat
ändamål än drift av
motordrivna fordon i
yrkesmässig vatten-
bruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

70 procent

20 procent

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

5

SFS 2016:505

11. Om skattebefri-
else inte följer av tidi-
gare punkter, förbruk-
ning för annat ända-
mål än drift av motor-
drivna fordon i
yrkesmässig jord-
bruks- eller skogs-
bruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

70 procent

20 procent

�

12. Om skattebe-
frielse inte följer av
tidigare punkter, för-
brukning i sodapan-
nor eller i lutpannor

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsproces-
sen i gruvindustriell
verksamhet för drift
av andra motordrivna
fordon än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

89 procent

40 procent

�

14. �

�

�

�

�

15. �

�

�

�

�

16. Förbrukning i
processer för fram-
ställning av andra mi-
neraliska ämnen än
metaller under förut-
sättning att det ingå-
ende materialet ge-
nom uppvärmning i
ugnar förändras ke-
miskt eller dess inre
fysikaliska struktur
förändras

100 procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebe-
frielse inte följer av
tidigare punkter, för-
brukning för fram-
ställning av värme i
en anläggning för vil-
ken utsläppsrätter ska
överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen om
handel med utsläpps-
rätter

Råtallolja och
bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

6

SFS 2016:505

2 a §

4

För drift av andra motordrivna fordon än personbilar, lastbilar och

bussar medges befrielse från koldioxidskatt med 1 430 kronor per kubikmeter
bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om det förbrukas i yrkesmäs-
sig

1. jordbruks- eller skogsbruksverksamhet, eller
2. vattenbruksverksamhet.

2 b §

För vissa bränslen som förbrukas för uppvärmning medges befrielse

från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt med 100 procent.
Detta gäller bränsle som utgör en energiprodukt enligt

1. KN-nr 1507�1518,
2. KN-nr 2905 11 00, som inte är av syntetiskt ursprung, eller
3. KN-nr 3824 90 99.
Första stycket gäller också om produkterna ingår som en beståndsdel i ett

annat bränsle.

För en produkt enligt KN-nr 3824 90 99 gäller första och andra styckena

endast för skatt på den del av bränslet som framställts av biomassa.

Första�tredje styckena gäller endast om bränslet omfattas av ett hållbar-

hetsbesked enligt 3 kap. 1 b § lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för
biodrivmedel och flytande biobränslen.

2 c §

För biogas som förbrukas som bränsle för uppvärmning medges befri-

else från energiskatt med 100 procent och från koldioxidskatt med 100 pro-
cent.

7 kap.

1 §

5

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. som av den skattskyldige exporterats till tredjeland eller förts till en fri-

zon för annat ändamål än att förbrukas där,

2. som av den skattskyldige förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebe-

frielse enligt 6 a kap.,

3. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

4. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de un-

dantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

5. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Avdrag för skatt på bränsle som den skattskyldige förbrukat på ett sätt som

ger rätt till skattebefrielse med stöd av 6 a kap. 1 § 9, 10, 11, 13 eller 17 eller

a) i kraftvärme-
produktion

70 procent

100 procent

�

b) i annan värme-
produktion

�

20 procent

�

4 Senaste lydelse 2015:747.

5 Senaste lydelse 2016:266.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

7

SFS 2016:505

med stöd av 6 a kap. 2 a, 2 b, 2 c eller 3 § får dock göras endast om den skatt-
skyldige inte är ett företag utan rätt till statligt stöd.

3 §

6

Den som är skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 pro-

cent och för koldioxidskatt med 100 procent på biogas eller bränsle som avses
i 6 a kap. 2 b § och som sålts som bränsle för uppvärmning till någon som inte
är en stödmottagare.

3 a §

7

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2

eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motor-
bränsle, göra avdrag för

1. energiskatt med 50 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyra-
metylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

2. energiskatt med 73 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99
som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges
i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av

motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av
biomassa.

Första stycket gäller endast om
1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked en-

ligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och fly-
tande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.
Första stycket gäller dock inte för biogas.

3 c §

8

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som den

skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på
den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som
framställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 74 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av etanol, och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om

6 Senaste lydelse 2011:1197.

7 Senaste lydelse 2015:845.

8 Senaste lydelse 2015:845.

background image

8

SFS 2016:505

1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked en-

ligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och fly-
tande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.
Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna pa-

ragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna etanol
eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning inom
EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol).

3 d §

9

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skatt-

skyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den
andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som fram-
ställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 8 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99, och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om be-

ståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt med 100
procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motorbräns-
let som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om
1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked en-

ligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och fly-
tande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.

4 §

10

En skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och

för koldioxidskatt med 100 procent på biogas som den skattskyldige har för-
brukat eller sålt som motorbränsle.

Första stycket gäller endast om
1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
2. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.
Om biogas förbrukats eller sålts som motorbränsle för transportändamål,

gäller skattebefrielse enligt denna paragraf endast om biogasen omfattas av
ett hållbarhetsbesked enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier
för biodrivmedel och flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked en-
ligt 3 a kap. samma lag.

8 kap.

1 §

11

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle

för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1�5, 12 eller 16 om förbrukaren med

9 Senaste lydelse 2015:846.

10 Senaste lydelse 2015:846.

11 Senaste lydelse 2009:1497.

background image

9

SFS 2016:505

hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är
lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills vi-

dare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat obe-
skattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med villkor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare får från en skattskyldig ta

emot bränsle utan skatt, eller med nedsatt skatt, i den omfattning bränslet en-
ligt 6 a kap. är befriat från skatt.

9 kap.

2 §

12

Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har

förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt
6 a kap., medger beskattningsmyndigheten efter ansökan från förbrukaren
återbetalning av skatten på bränslet.

�&terbetalning med stöd av 6 a kap. 1 § 9�11, 13 eller 17 eller med stöd av

6 a kap. 2 a, 2 b, 2 c eller 3 § medges endast om sökanden inte är ett företag
utan rätt till statligt stöd. I dessa fall krävs även att sökanden lämnar uppgifter
om stödmottagare för sin verksamhet, om återbetalning söks med belopp som
medför att sökandens sammanlagda återbetalning inom stödordningen per ka-
lenderår uppgår till minst

1. 15 000 euro i fall som avses i 6 a kap. 1 § 10 eller 2 a § 2, eller
2. 200 000 euro i övriga fall.
�&terbetalning med stöd av 6 a kap. 2 b § eller 2 c § medges endast i den ut-

sträckning avdragsrätt inte följer av 7 kap. 3 §.

7 §

13

Ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ ska om-

fatta en period om ett kalenderkvartal och ska lämnas elektroniskt. I fråga om
återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 1 § 10, 11 eller 2 a §
ska dock återbetalningen omfatta en period om ett kalenderår. Om sökanden
beräknas förbruka bränsle i större omfattning, får dock beskattningsmyndig-
heten medge att ansökan görs per kalenderkvartal. Ett sådant beslut får åter-
kallas om sökanden begär det eller förutsättningar för medgivande inte finns.

Ansökan om återbetalning eller kompensation ska lämnas in till beskatt-

ningsmyndigheten inom tre år efter utgången av kalenderåret respektive ka-
lenderkvartalet och vara undertecknad av sökanden eller av den som är om-
bud eller annan behörig företrädare för sökanden.

En ansökan som lämnats för en sökande, som är juridisk person, anses ha

lämnats av sökanden om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran
saknade behörighet att företräda sökanden.

8 §

14

Rätt till återbetalning eller kompensation enligt 2�6 §§ föreligger en-

dast när ersättningen för ett kalenderkvartal uppgår till

1. minst 1 000 kronor i fall som avses i 2, 5 eller 6 §, och
2. minst 500 kronor i fall som avses i 3 §.

12 Senaste lydelse 2009:1497.

13 Senaste lydelse 2009:1495.

14 Senaste lydelse 2009:1495.

background image

10

SFS 2016:505

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Sådan återbetalning enligt 2 § som görs med stöd av 6 a kap. 1 § 10, 11

eller 2 a § får dock göras när den sammanlagda ersättningen uppgår till minst
500 kronor per kalenderår.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Beloppet som anges i 6 a kap. 2 a § ska vara 1 700 kronor per kubikme-

ter för sådan förbrukning som sker från och med den 1 juli 2016 till och med
den 31 december 2018.

3. Bestämmelserna om avdragets fördelning på stödmottagare i 7 kap. 3 a §

tredje stycket 3, 3 c § tredje stycket 3, 3 d § tredje stycket 3 och 4 § andra
stycket 2 tillämpas först när skattskyldigheten för bränslet inträder efter ut-
gången av 2016.

4. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § om sökandens skyldighet att lämna uppgif-

ter om stödmottagare för sin verksamhet tillämpas först då återbetalning söks
för en period som omfattar tid efter utgången av 2016.

5. Bestämmelserna i 9 kap. 7 § första stycket om att en ansökan ska lämnas

elektroniskt tillämpas först då återbetalning eller kompensation söks för en
period som omfattar tid efter utgången av 2016.

6. Den som gör avdrag för skatt på motorbränsle enligt 7 kap. 3 a�4 §§

under redovisningsperioder från och med den 1 juli 2016 till och med den
31 december 2016 är skyldig att senast den 1 juli 2017 lämna uppgift till
Skatteverket om de sammanlagda avdragens fördelning på respektive stöd-
mottagare under de redovisningsperioder då avdrag gjorts. Med redovisnings-
period förstås här en period enligt 26 kap. 10 § skatteförfarandelagen
(2011:1244).

7. Den som söker återbetalning av skatt på bränsle enligt 9 kap. 2 § med

stöd av 6 a kap. 1 § 9�11, 13 eller 17 eller 2 a, 2 b, 2 c eller 3 § för en period
som omfattar hela eller delar av tiden från och med den 1 juli 2016 till och
med den 31 december 2016, är skyldig att senast den 1 juli 2017 lämna upp-
gifter om stödmottagare till Skatteverket för sin verksamhet, om det samman-
lagda belopp som återbetalning för respektive stödordning söks med för tiden
från och med den 1 juli 2016 till och med den 31 december 2016 uppgår till
minst

a) 7 500 euro i fall där återbetalning söks med stöd av 6 a kap. 1 § 10 eller

2 a § 2, eller

b) 100 000 euro i övriga fall.
8. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.