SFS 2016:506 Lag om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2016:506 Lag om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
160506.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2015:750) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 26 maj 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2015:750) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, ska helt eller delvis befrias från skatt en-
ligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2015/16:159, bet. 2015/16:SkU26, rskr. 2015/16:254.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning

a) för annat ändamål
än som motorbränsle
eller som bränsle för
uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

b) i metallurgiska
processer under förut-
sättning att det ingå-
ende materialet
genom uppvärmning i
ugnar förändras ke-
miskt eller dess inre
fysikaliska struktur
förändras eller bibe-
hålls i skänkar eller
liknande kärl

100 procent

100 procent

100 procent

SFS 2016:506

Utkom från trycket
den 3 juni 2016

background image

2

SFS 2016:506

c) i annat fall än som
avses i a eller b, då
bränslet i en och
samma process an-
vänds både som
bränsle för uppvärm-
ning och för annat än-
damål än som
motorbränsle eller
bränsle för uppvärm-
ning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg
eller annat spårbundet
färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i
skepp, när skeppet
inte används för
privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt
för vilken med-
givande enligt 2 kap.
9 § eller fiskelicens
som inte är begränsad
till fiske enbart i
enskilt vatten med-
delats enligt fiske-
lagen (1993:787), när
båten inte används för
privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i

a) luftfartyg, när luft-
fartyget inte används
för privat ändamål

Andra bränslen
än flygfotogen
(KN-nr
2710 19 21)

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartygsmotorer
i provbädd eller lik-
nande anordning

Andra bränslen
än flygbensin
(KN-nr
2710 11 31) och
flygfotogen

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid
framställning av
energiprodukter eller
andra produkter för
vilka skatteplikt har
inträtt för tillverkaren

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning för
framställning av
skattepliktig elektrisk
kraft

Bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

3

SFS 2016:506

8. �

�

�

�

9. Om skattebefrielse
inte följer av tidigare
punkter, förbrukning
för annat ändamål än
drift av motordrivna
fordon vid tillverk-
ningsprocessen i in-
dustriell verksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

a) i en anläggning för
vilken utsläppsrätter
ska överlämnas en-
ligt 6 kap. 1 § lagen
(2004:1199) om han-
del med utsläppsrätter

70 procent

100 procent

�

b) i andra fall än som
avses under a

70 procent

�

�

10. Om skattebe-
frielse inte följer av
tidigare punkter, för-
brukning för annat
ändamål än drift av
motordrivna fordon i
yrkesmässig vatten-
bruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

70 procent

�

�

11. Om skattebefri-
else inte följer av
tidigare punkter, för-
brukning för annat
ändamål än drift av
motordrivna fordon i
yrkesmässig jord-
bruks- eller skogs-
bruksverksamhet

Bensin, råtall-
olja, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

70 procent

�

�

12. Om skattebe-
frielse inte följer av
tidigare punkter, för-
brukning i sodapan-
nor eller i lutpannor

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid
tillverkningsproces-
sen i gruvindustriell
verksamhet för drift
av andra motordrivna
fordon än personbilar,
lastbilar och bussar

Andra bränslen
än bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

89 procent

40 procent

�

14. �

�

�

�

�

15. �

�

�

�

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

4

SFS 2016:506

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

16. Förbrukning i
processer för fram-
ställning av andra mi-
neraliska ämnen än
metaller under förut-
sättning att det ingå-
ende materialet
genom uppvärmning i
ugnar förändras
kemiskt eller dess
inre fysikaliska struk-
tur förändras

100 procent

100 procent

100 procent

17. Om skattebefri-
else inte följer av tidi-
gare punkter, för-
brukning för fram-
ställning av värme i
en anläggning för vil-
ken utsläppsrätter ska
överlämnas enligt
6 kap. 1 § lagen om
handel med utsläpps-
rätter

Råtallolja och
bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b

a) i kraftvärme-
produktion

70 procent

100 procent

�

b) i annan värme-
produktion

�

20 procent

�

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxid-
skatt

Befrielse från
svavelskatt

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.