SFS 2016:791 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2016:791 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
160791.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 22 juni 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§ lagen

(1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

7 kap.

3 a §

2

För andra bränslen än de som anges i 2 kap. 1 § första stycket 1, 2

eller 3 får en skattskyldig som har förbrukat eller sålt bränslet som motor-
bränsle, göra avdrag för

1. energiskatt med 63 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som framställts av biomassa och som utgör fettsyra-
metylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,

2. energiskatt med 92 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av ett motorbränsle för gnisttända motorer enligt KN-nr 3824 90 99
som framställts av biomassa och som utgör etanol, och

3. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent på den

andel av motorbränslet som utgörs av någon annan beståndsdel än som anges
i 1 eller 2 och som framställts av biomassa.

Avdrag får göras upp till ett belopp som motsvarar skatten på den andel av

motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som framställts av
biomassa.

Första stycket gäller endast om
1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked

enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.
Första stycket gäller dock inte för biogas.

3 c §

3

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2 och som den

skattskyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på
den andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som
framställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 88 procent och koldioxidskatt med 100 procent om

beståndsdelen utgörs av etanol, och

1 Prop. 2015/16:99, bet. 2015/16:FiU21, rskr. 2015/16:310.

2 Senaste lydelse 2016:505.

3 Senaste lydelse 2016:505.

SFS 2016:791

Utkom från trycket
den 5 juli 2016

background image

2

SFS 2016:791

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om

beståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 1 eller 2, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om
1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked

enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.
Om beståndsdelen utgörs av etanol medges skattebefrielse enligt denna

paragraf endast om den skattskyldige har framställt eller anskaffat denna eta-
nol eller motsvarande mängd etanol, vilken vid import eller framställning
inom EU har hänförts till KN-nr 2207 10 00 (odenaturerad etanol).

3 d §

4

För bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och som den skatt-

skyldige förbrukat eller sålt som motorbränsle får den skattskyldige, på den
andel av motorbränslet som utgörs av en eller flera beståndsdelar som fram-
ställts av biomassa, göra avdrag för

1. energiskatt med 36 procent och koldioxidskatt med 100 procent om

beståndsdelen utgörs av fettsyrametylester (Fame) enligt KN-nr 3824 90 99,
och

2. energiskatt med 100 procent och koldioxidskatt med 100 procent om

beståndsdelen utgörs av någon annan beståndsdel än som anges i 1 och som
framställts av biomassa.

Om ett bränsle som framställts av biomassa utgör ett bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3, får i stället avdrag göras för energiskatt med
100 procent och för koldioxidskatt med 100 procent för den andel av motor-
bränslet som bränslet utgör.

Första och andra styckena gäller endast om
1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked

enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
flytande biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.
2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

4 Senaste lydelse 2016:505.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.