SFS 2017:410 Lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2017:410 Lag om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
170410.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2016:1073) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 18 maj 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 11 a § lagen (1994:1776) om

skatt på energi i stället för lydelsen enligt lagen (2016:1073) om ändring i den
lagen ska ha följande lydelse.

1 kap.

11 a §

I fråga om energiskatt och koldioxidskatt på bränslen samt energi-

skatt på elektrisk kraft förstås med stödordning sådant statligt stöd enligt arti-
kel 107.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som utgörs av
skattebefrielse för vart och ett av de ändamål som anges i följande bestäm-
melser i denna lag:

1. 6 a kap. 1 § 9 a och 17 a,
2. 6 a kap. 1 § 9 b och 3 §,
3. 6 a kap. 1 § 10,
4. 6 a kap. 1 § 11,
5. 6 a kap. 1 § 13,
6. 6 a kap. 1 § 17 b,
7. 6 a kap. 2 a § första stycket 1,
8. 6 a kap. 2 a § första stycket 2,
9. 6 a kap. 2 b och 2 c §§,
10. 7 kap. 3 a, 3 c och 3 d §§,
11. 7 kap. 4 §,
12. 11 kap. 9 § första stycket 6 och 14 § första stycket 1,
13. 11 kap. 9 § första stycket 7 och 14 § första stycket 2,
14. 11 kap. 9 § första stycket 8,
15. 11 kap. 12 §,
16. 11 kap. 12 a §,
17. 11 kap. 12 b §,
18. 11 kap. 10 §.

1 Prop. 2016/17:141, bet. 2016/17:SkU30, rskr. 2016/17:267.

SFS 2017:410

Utkom från trycket
den 31 maj 2017

background image

2

SFS 2017:410

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.