SFS 1993:474 Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:474 Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
SFS 1993_474 Lag om ändring i lagen (1957_262) om allmän energiskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:474

Utkom från trycket

den 11 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om

allmän energiskatt2

dels att i 7, 11. 15, 2 8 - 3 0 och 32 §§ ordet ⬝Riksskatteverket⬝ i olika

böjningsformer skall bytas ut mot ⬝beskattningsmyndighet⬝ i motsvaran-
de form,

dels att i 31 § ordet ⬝kammarätten⬝ skall bytas ut mot ⬝länsrätten⬝.
dels att 27 § skall ha följande lydelse.

1

Prop. 1992/93: 196, bet. 1992/93: SkU28, rskr. 1992/93:336.

2

Lagen omtryckt 1984:994.

Senaste lydelse av

7 § 1991:170

28 § 1992:879
29 § 1992:879
30 § 1992:879
31 § 1992:879.

1114

background image

27 §3 Skatt på bränsle skall återbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan interna-

tionell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad

konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

�&terbetalning skall även ske för skatt på bränsle om förvärvet gjorts av

medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige
och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskom-
melse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Beskattningsmyndigheten prövar frågor om återbetalning av skatt. Be-

skattningsmyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten.

SFS 1993:474

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av

Riksskatteverket före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmel-
ser. �verklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i Kopparbergs
län.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1990:583.

1115

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.