SFS 1993:476 Lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:476 Lag om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt
SFS 1993_476 Lag om ändring i lagen (1990_587) om svavelskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1993:476 Lag

om ändring i lagen (1990:587) om svavelskatt;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:587) om

svavelskatt

dels att i 6 - 7 och 8 §§ ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot

⬝beskattningsmyndigheten⬝,

dels att i 9 § ordet ⬝kammarrätten⬝ skall bytas ut mot ⬝länsrätten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av

Riksskatteverket enligt 6 eller 8 § före ikraftträdandet överklagas enligt
äldre bestämmelser. �verklagandet skall dock ges in till Skattemyndighe-

ten i Kopparbergs län.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93: 196, bet. 1992/93: SkU28. rskr. 1992/93:336.

1116

Utkom från trycket

den 11 juni 1993

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.