SFS 1993:477 Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:477 Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
SFS 1993_477 Lag om ändring i lagen (1961_372) om bensinskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1116

SFS 1993:477

Utkom från trycket

den 11 juni 1993

Lag
om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om

bensinskatt2

dels att i 4 § ordet ⬝Riksskatteverket⬝ skall bytas ut mot ⬝beskattnings-

myndigheten⬝,

dels att 6 § skall ha följande lydelse.

6 §3 Skatt på bensin skall återbetalas om förvärvet gjorts av

1. utländsk beskickning eller lönat konsulat i Sverige eller sådan interna-

tionell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall,

2. diplomatisk företrädare vid utländsk beskickning i Sverige och lönad

konsul vid utländskt konsulat i Sverige.

�&terbetalning skall även ske för skatt på bensin om förvärvet gjorts av

medlemsstats ombud vid internationell organisation med säte i Sverige

1

Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93: SkU28, rskr. 1992/93:336.

2

Lagen omtryckt 1984:993.

Senaste lydelse av 4 § 1991: 169.

3

Senaste lydelse 1990:585.

background image

och personal hos sådan organisation, om Sverige har träffat överenskom-

melse med annan stat eller med mellanfolklig organisation om detta.

Beskattningsmyndigheten prövar frågor om återbetalning av skatt. Be-

skattningsmyndighetens beslut får överklagas hos länsrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993. Beslut som meddelats av

Riksskatteverket enligt 6 § före ikraftträdandet överklagas enligt äldre

bestämmelser. �verklagandet skall dock ges in till Skattemyndigheten i

Kopparbergs län.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

SFS 1993:477

1117

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.