SFS 1993:480 Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:480 Lag om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt
SFS 1993_480 Lag om ändring i lagen (1974_992) om nedsättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1974:992) om nedsättning av allmän
energiskatt och koldioxidskatt;

utfärdad den 27 maj 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 2 § lagen (1974:992) om ned-

sättning av allmän energiskatt och koldioxidskatt2 ordet ⬝Riksskattever-
ket⬝ skall bytas ut mot ⬝beskattningsmyndigheten⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93: SkU28, rskr. 1992/93:336.

2

Lagen omtryckt 1984:996.

Senaste lydelse av lagens rubrik 1990: 584
2§ 1992:881.

1118

SFS 1993:480
Utkom från trycket
den 11 juni 1993

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.