SFS 1993:839 Lag om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:839 Lag om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
SFS 1993_839 Lag om ändring i lagen (1992_1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och
användning av vissa oljeprodukter;

SFS 1993:839

Utkom från trycket

den 29 juni 1993

utfärdad den 10 juni 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 och 5 §§ lagen (1992: 1438) om

dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter skall ha följande
lydelse.

1 § Dieseloljeskatt skall betalas till staten enligt denna lag för oljepro-

dukter som är skattepliktiga enligt lagen (1957:262) om allmän energi-
skatt. Skatt skall dock inte tas ut om oljeprodukten har en lägsta flyttempe-
ratur på . Med oljeprodukter avses även sådana bränsleblandningar
som anges i 1 § andra stycket lagen om allmän energiskatt.

5 § Dieseloljeskatt tas ut med 1 300 kronor per kubikmeter. Skatt skall
dock inte tas ut för den del av bränslet som består av vegetabiliska eller
animaliska fetter eller oljor eller metyl- eller etylestrar av fettsyror från
sådana fetter eller oljor.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1840

1

Prop. 1992/93:192, bet. 1992/93: SkU34. rskr. 1992/93:370.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.