SFS 1993:1508 Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:1508 Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
SFS 1993_1508 Lag om ändring i lagen (1957_262) om allmän energiskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

SFS 1993:1508

Utkom från trycket

den 28 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1957:262) om

allmän energiskatt2

dels att 10 och 14 §§ samt bilaga 1 skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 16 §, samt närmast före

16 § en ny rubrik av följande lydelse.

10 §3 Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med i

bilaga 1 angivet belopp för vikt- eller volymenhet. För tiden efter utgången
av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med belopp
som omräknas enligt 16 §. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som
gäller vid utgången av år 1998. I fall som avses i 8 § första stycket 3 tas
dock skatten ut med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan skatt på
gasol som används för drift av motorfordon och annan gasol.

1

Prop. 1993/94:25, bet. 1993/94:FiUl, rskr. 1993/94:100.

2

Lagen omtryckt 1984:994.

3

Senaste lydelse 1993:843.

3852

background image

För bränsleblandningar för vilka skatt skall tas ut enligt denna lag skall

skatt dock inte tas ut för den del av blandningen som består av vegetabili-
ska eller animaliska fetter eller oljor eller metyl- eller etylestrar av fettsyror
från sådana fetter eller oljor. För blandningen i övrigt tas skatten ut med
belopp som gäller för oljeprodukter.

För oljor får volymen räknas om till 50° C om temperaturen överstiger

70° C när skattskyldigheten inträder.

Till miljöklass 1 hör oljor som har ett kokintervall (destillationsin-

tervall) av olika bredd mellan 180 och 285° C vid 95 procent destillat, en
densitet mellan 800 och 820 kilogram per kubikmeter vid 15° C och som

innehåller högst 0,001 viktprocent svavel och högst 5 volymprocent aro-
matiska kolväten. Sådana oljor får inte innehålla klart mätbara polycykli-
ska aromatiska kolväten och måttet på den naturliga tändvilligheten (ce-

tanindex) får inte understiga 50.

Till miljöklass 2 hör till miljöklass 1 inte hänförliga oljor som har ett

kokintervall (destillationsintervall) av olika bredd mellan 180 och 295° C
vid 95 procent destillat, en densitet mellan 800 och 820 kilogram per
kubikmeter vid 15° C och som innehåller högst 0,005 viktprocent svavel
och högst 20 volymprocent aromatiska kolväten. Halten polycykliska aro-
matiska kolväten får inte överstiga 0,1 volymprocent och måttet på den
naturliga tändvilligheten (cetanindex) får inte understiga 47.

Till miljöklass 3 hör övriga oljor.

Miljöklass för bränsle som avses i andra stycket bestäms med ledning av

hela bränsleblandningens egenskaper.

14 §4 Skatten för år 1994 tas ut per kilowattimme med

a) 0 öre för elektrisk kraft som förbrukas i industriell verksamhet i

tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

b) 3,6 öre för annan elektrisk kraft än som avses under a) och som

förbrukas i kommuner som anges i bilaga 2 till denna lag,

c) 6,6 öre för elektrisk kraft som förbrukas för el-, gas-, värme- eller

vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i bilaga 2 till denna
lag,

d) 8,8 öre för elektrisk kraft som förbrukas i övriga fall.
För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall

skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 16 §. Därefter skall skatten
tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Skatteomräkning

16 § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas
ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 14 § och i
bilaga 1 angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal,
uttryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i
oktober månad året före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor, hela ören respektive tiondels ören i
förhållande till de i 14 § och i bilaga 1 angivna skattebeloppen.

3853

SFS 1993:1508

4

Senaste lydelse 1992:879.

background image

SFS 1993:1508

Bilaga 1 till lagen (1957:262) om allmän energiskatt5

Förteckning över vissa bränslen för vilka allmän energiskatt skall erläggas

Tulltaxenr Bränsle Skattebelopp

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO L U N D G R E N

G u n n a r Skarell
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1992:1445.

3854

ur 27.01,
ur 27.02

eller
ur 27.04

ur27.10

eller
ur 38.14

ur 27.11

ur 27.11
eller
ur 38.23

Kolbränslen

Fotogen, motorbränn-
oljor och eldningsoljor
samt andra oljeprodukte
med undantag för smörj-
oljor och smörjfetter
som inte används för
energialstring, till-
höriga
miljöklass 1
miljöklass 2
miljöklass 3

Naturgas

Gasol som används för
a) drift av motorfordon
b) annat ändamål än
drift av motorfordon

239 kr per ton

5 kr per m3

302 kr per m3
562 kr per m3

182 kr per 1000 m3

88 öre per liter

109 kr per ton

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.