SFS 1993:1509 Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:1509 Lag om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt
SFS 1993_1509 Lag om ändring i lagen (1961_372) om bensinskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1961:372) om bensinskatt;

SFS 1993:1509

Utkom från trycket
den 28 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1961:372) om

bensinskatt2

dels att 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

1

Prop. 1993/94:25, bet. 1993/94:FiUl, rskr. 1993/94:100.

2

Lagen omtryckt 1984:993.

3854

background image

2 §3 Skatten för år 1994 tas ut, om inte annat sägs i andra stycket, med 3
kronor 14 öre per liter för blyfri bensin, varmed avses bensin med en

blyhalt om högst 0,013 gram per liter vid 15° C och med 3 kronor 65 öre
per liter för annan bensin.

För metanol tas skatten för år 1994 ut med 80 öre per liter. Ingår

metanol eller etanol i en blandning som avses i 1 § första stycket a) eller c)
tas skatten för år 1994 ut för den inblandade alkoholen med 80 öre per liter
och för blandningen i övrigt på det sätt som framgår av första stycket.

För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall

skatten tas ut med belopp som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall skatten
tas ut med de belopp som gäller vid utgången av år 1998.

Skatt tas inte ut för smörjolja som är inblandad i bensin.

2 a § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas
ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 § angivna
skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året
före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebeloppen som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela ören.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1992:1478.

3855

SFS 1993:1509

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.