SFS 1993:1511 Lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1993:1511 Lag om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt
SFS 1993_1511 Lag om ändring i lagen (1990_582) om koldioxidskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1990:582) om koldioxidskatt;

SFS 1993:1511

Utkom från trycket
den 28 december 1993

utfärdad den 16 december 1993.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1990:582) om

koldioxidskatt

dels att 2 § och bilagan skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 §2 Koldioxidskatten för år 1994 tas ut, om inte annat följer av andra
stycket, för bränslen som avses i 1 § första stycket med i bilagan angivet
belopp för vikt- eller volymenhet. För varuslag som är skattepliktiga enligt

1 § andra stycket tas skatt ut med 77 öre per liter. För tiden efter utgången

av år 1994 och fram till och med år 1998 skall skatten tas ut med belopp
som omräknas enligt 2 a §. Därefter skall skatten tas ut med de belopp som
gäller vid utgången av år 1998.

För skattepliktiga bränsleblandningar skall skatt dock inte tas ut för den

del av bränslet som består av vegetabiliska eller animaliska fetter eller
oljor eller metyl- eller etylestrar av fettsyror från sådana fetter eller oljor.
För blandningen i övrigt tas skatten ut med belopp som gäller för oljepro-
dukter.

1

Prop. 1993/94:25, bet. 1993/94: FiUl, rskr. 1993/94:100.

2

Senaste lydelse 1993:844.

3856

background image

2 a § Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas
ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 2 § och i
bilagan angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i
oktober månad året före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor respektive hela ören i förhållande till
de i 2 § och i bilagan angivna skattebeloppen.

Bilaga till lagen (1990:582) om koldioxidskatt3

SFS 1993:1511

Tulltaxenr Bränsle Skattebelopp
enligt tull-
taxelagen
(1987:1068)

ur 27.01,
ur 27.02
eller
ur 27.04

ur 27.10
eller
ur 38.14

ur 27.11

ur 27.11
eller
ur 38.23

Kolbränslen

Fotogen, motorbrännoljor
och eldningsoljor samt
andra oljeprodukter, med
undantag för smörjoljor
och smörjfetter som inte
används för energialstring

Naturgas

Gasol som används för
a) drift av motorfordon
b) annat ändamål än
drift av motorfordon

832 kr per ton

957 kr per m3

707 kr per 1000 m3

50 öre per liter

998 kr per ton

3857

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

3

Senaste lydelse 1992:880.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.