SFS 1994:204 Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1994:204 Lag om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt
SFS 1994_204 Lag om ändring i lagen (1957_262) om allmän energiskatt

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:204

Utkom från trycket

den 26 april 1994

Lag
om ändring i lagen (1957:262) om allmän energiskatt;

utfärdad den 30 mars 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att i 7 § lagen (1957:262) om allmän

energiskatt1 orden ⬝lagen (1968:430) om mervärdeskatt⬝ skall bytas ut
mot ⬝mervärdesskattelagen (1994:200)⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94: SkU29, rskr. 1993/94:170.

2

Lagen omtryckt 1984:994.

Senaste lydelse av
lagens rubrik 1975:272
7§ 1993:474.

402

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.