SFS 1994:726 Lag om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1994:726 Lag om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter
SFS 1994_726 Lag om ändring i lagen (1992_1438) om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1994:726

Utkom från trycket

den 20 juni 1994

1346

Lag
om ändring i lagen (1992:1438) om dieseloljeskatt och
användning av vissa oljeprodukter;

utfärdad den 9 juni 1994.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 och 5 a §§ lagen (1992:1438)

om dieseloljeskatt och användning av vissa oljeprodukter skall ha följande
lydelse.

1

Prop. 1993/94:234, bet. 1993/94: SkU25, rskr. 1993/94:443.

background image

1347

SFS 1994:726

5 §2 Dieseloljeskatten för år 1994 tas ut för oljeprodukter tillhöriga
miljöklass 1 med 843 kronor per kubikmeter, miljöklass 2 med 1040
kronor per kubikmeter och miljöklass 3 med 1 300 kronor per kubikmeter.
För tiden efter utgången av år 1994 och fram till och med år 1998 skall
skatten tas ut med de belopp som omräknas enligt 5 a §. Därefter skall
skatten tas ut med det belopp som gäller vid utgången av år 1998. Skatt
skall dock inte tas ut för den del av bränslet som består av vegetabiliska
eller animaliska fetter eller oljor eller metyl- eller etylestrar av fettsyror
från sådana fetter eller oljor.

Till miljöklass 1 hör oljor som har ett kokintervall (destillationsin-

tervall) av olika bredd mellan 180 och 285° C vid 95 procent destillat, en
densitet mellan 800 och 820 kilogram per kubikmeter vid 15° C och som
innehåller högst 0,001 viktprocent svavel och högst 5 volymprocent aro-
matiska kolväten. Sådana oljor får inte innehålla klart mätbara polycyklis-
ka aromatiska kolväten och måttet på den naturliga tändvilligheten (cetan-
index) får inte understiga 50.

Till miljöklass 2 hör till miljöklass 1 inte hänförliga oljor som har ett

kokintervall (destillationsintervall) av olika bredd mellan 180 och 295° C
vid 95 procent destillat, en densitet mellan 800 och 820 kilogram per
kubikmeter vid 15° C och som innehåller högst 0,005 viktprocent svavel
och högst 20 volymprocent aromatiska kolväten. Halten polycykliska aro-
matiska kolväten får inte överstiga 0,1 volymprocent och måttet på den
naturliga tändvilligheten (cetanindex) får inte understiga 47.

Till miljöklass 3 hör övriga oljor.

Miljöklass för bränsle bestäms med ledning av hela bränsleblandningens

egenskaper.

5 a §3 Skatten för vart och ett av kalenderåren 1995 t. o. m. 1998 skall tas
ut med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i 5 § angivna
skattebeloppen multiplicerade med de jämförelsetal, uttryckt i procent,
som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober månad året
före det år beräkningen avser och i oktober 1993.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebeloppen som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.

På regeringens vägnar

BO LUNDGREN

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

2

Senaste lydelse 1993: 1510.

3

Senaste lydelse 1993: 1510.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.