SFS 1995:912 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1995:912 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1995_912 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1613

SFS 1995:912

Utkom från trycket
den 26 juni 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 15 juni 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 5 §, 2 kap. 1, 9 och 10 §§,

7 kap. 4 och 7 §§, 9 kap. 2 och 9 §§, 10 kap. 4, 5, 7 och 9 §§ och 11 kap. 3
och 9 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

1 kap.

5 §2 Beteckningar i denna lag som förekommer i fordonskungörelsen
(1972:595) och i bilregisterkungörelsen (1972:599) har samma betydelse
som i dessa kungörelser.

2 kap.

1 § Energiskatt och koldioxidskatt skall för år 1995, om inte annat följer

av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 27100027,

27100029

eller

27100032

2. 27100034

eller

27100036

Bensin, dock int

flygbensin, som

uppfyller krav fe

a) miljöklass 2

b) miljöklass 3

Annan bensin

än som avses

under 1, dock

inte flygbensin

3 kr 22 öre

per liter
3 kr 28 öre

per liter
3 kr 81 öre

per liter

84 öre

per liter
84 öre

per liter
84 öre

per liter

1

Prop. 1994/95:203, bet. 1994/95:SkU28, rskr. 1994/95:439.

2

�ndringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

1614

SFS 1995:912

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3. 2710 0055,

27100069
eller
271000 74-
27100078

4. ur 2711 12 11-

2711 1900

5. ur 27112900

6. 27111100,

27112100

7. 2701,2702

eller 2704

8. 27131100-

27131200

Eldningsolja,
dieselbrännolja,
annan fotogen än
llygfotogen, m. m.
som

a) har försetts med
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent destillat
vid 350°C,

b) inte har försetts
med märkämnen och ge
minst 85 volymprocent
destillat vid 350°C,
tillhörig

miljöklass 1
miljöklass 2
miljöklass 3

Gasol som används
för

a) drift av
motordrivet fordon,
fartyg eller
luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses
under a

Metan som används
för

a) drift av motor-
drivet fordon,
fartyg eller
luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses
under a

Naturgas som används
för
a) drift av motor-
drivet fordon,

fartyg eller
luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses
under a

Kolbränslen

Petroleumkoks

577 kr per m3

1 442 kr per m3
1 644 kr per m3
1910 kr per m3

90 öre per liter

112 kr per
1 000 kg

1 498 kr per
1000 m3

187 kr per
1000 m3

1 498 kr per
1 000 m3

187 kr per
1000 m3

245 kr per

1000 kg

245 kr per

1 000 kg

1 030 kr per m3

1 030 kr per m3
1 030 kr per m3
1 030 kr per m3

54 öre per liter

1 080 kr per
1000 kg

770 kr per

1000 m3

770 kr per

1000 m3

770 kr per

1000 m3

770 kr per

1000 m3

895 kr per

1000 kg

895 kr per

1000 kg

1 607 kr per m3

2 472 kr per m3
2 674 kr per m3
2 940 kr per m3

1 kr 44 öre

per liter

1 192 kr per
1000 kg

2 268 kr per

1000 m3

957 kr per

1000 m3

2 268 kr per

1000 m3

957 kr per

1 000 m3

1 140 kr per
1000 kg

1 140 kr per
1 000 kg

background image

SFS 1995:912

1615

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsva-
rar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika an-
vändningssätt.

För kalenderåret 1996 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

9 §3 Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle
får inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsle-
tank som förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljepro-
dukt.

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken

märkämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som dispo-

neras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller
annan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter
som meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen.

Om det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för
annan båt. Har medgivande lämnats för båt gäller 7 kap. 2 § andra stycket

1 b samt 8 kap. 3 och 4 §§ om avdrag och inköp mot försäkran för bränsle i

skepp även för bränsle i sådan båt.

10 § För år 1996 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och kol-

dioxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de
i 1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, ut-
tryckt i procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i
oktober månad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i
oktober 1994.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade

skattebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår.
Beloppen avrundas till hela kronor och ören.

7 kap.

4 § Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1 - 3 §§, göras
även för energiskatten samt för tre fjärdedelar av koldioxidskatten på
bränsle som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon
vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusupp-
värmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses

i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsproces-
sen i gruvindustrien verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bussar.

I fråga om gasol som förbrukats för drift av stationära motorer får dock

avdrag för koldioxidskatt endast göras för den del av skatten som översti-
ger 350 kronor per 1 000 kilogram.

background image

1616

SFS 1995:912

7 § Vad som föreskrivs om avdrag för skatt på bränsle som avses i 2 kap.

1 § första stycket 3 b, bensin och gasol tillämpas även på bränsle för vilket

motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§, dock inte flygben-
sin och flygfotogen.

9 kap.

2 § Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle för annat
ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i indu-
striell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthus-
odling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av
energiskatten och tre fjärdedelar av koldioxidskatten på bränslet. I fråga
om gasol, som förbrukats för drift av stationära motorer får dock återbetal-
ning av koldioxidskatt endast göras med belopp som överstiger 350 kronor
per 1 000 kilogram.

9 § Har annat bränsle än sådant som beskattas som mineraloljeprodukt
förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid industri-
ell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än metaller,
medger beskattningsmyndigheten efter ansökan att koldioxidskatten på
bränslet tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver fram-
ställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas för-
säljningsvärde fritt fabrik.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast
inom ett år efter kalenderårets utgång.

10 kap.

4 § Om oljeprodukter där sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 §
första stycket har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank som
förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är
uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i
strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för
att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den
skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 b.

5 § En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars
bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 §.

Avgiften uppgår för personbil och båt till 10000 kronor. Avgiften beräk-

nas för lastbilar, bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registre-
rade i bilregistret på följande sätt.

background image

Skattevikt,
kilogram

0- 3 500

3 501-10000

10001-15000
15001-20000

20001-

Avgift, kronor

10000

20000
30000
40000

50000

SFS 1995:912

1617

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt

fordonsskattelagen (1988:327). Avgiften för annat motordrivet fordon än
som avses i andra stycket uppgår till 20000 kronor. Avgiften tas ut för
varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot
2 kap. 9§.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för

ytterligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med
en och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

7 §4 I fråga om ett fordon eller en båt som har köpts på kredit med
förbehåll om återtaganderätt anses vid tillämpningen av detta kapitel
köparen som ägare. Som ägare anses också den som innehar ett fordon
eller en båt med nyttjanderätt för bestämd tid om minst ett år. Innehas

fordonet eller båten i annat fall med nyttjanderätt, anses nyttjanderätts-
havaren som ägare, om han har befogenhet att bestämma om förare eller
anlitar annan förare än ägaren har utsett.

9 § Tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna i detta kapitel skall

vad avser motordrivna fordon utövas av polismyndigheterna samt av
tullmyndigheterna vad avser gränskontroll.

Kustbevakningen skall utöva tillsynen av båtar. Polismyndigheterna

skall dock utöva sådan tillsyn inom områden som inte övervakas av
Kustbevakningen.

11 kap.

3 § Energiskatten utgör för år 1995

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 4,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses

under 1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 7,3 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i
4 §, och

4. 9,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 1996 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt
på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock
avrundas till hela tiondels ören.

4

�ndringen innebär bl. a. att första stycket upphävs.

background image

SFS 1995:912

9 § I en deklaration som avser energiskatt på elektrisk kraft får avdrag
göras för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet

transportmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart sam-
band med sådan förbrukning,

2. förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än motor-

drift eller uppvärmning eller för användning i omedelbart samband med
sådan förbrukning,

3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid framställning av produkter

som avses i 7 kap. 2 § andra stycket 3,

4. framställts i en kraft värmeanläggning och förbrukats för el-, gas-,

värme- eller vattenförsörjning i den egna verksamheten i den mån avdrag
inte har gjorts enligt 7 kap. 2 § andra stycket 4,

5. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elekt-

risk kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för
förvaltningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser 2 kap. 10 § och 11 kap. 3 § den 1

januari 1996 och i övrigt den 1 juli 1995. �ldre föreskrifter gäller fortfaran-

de i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. De gamla skattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket skall dock tilläm-

pas till utgången av år 1995.

3. De nya skattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket och 11 kap. 3 § skall

innan de tillämpas den 1 januari 1996 omräknas på sätt som anges i 2 kap.

10 §.

4. Bestämmelserna i 2 kap. 9 § tillämpas i fråga om andra motordrivna

fordon än personbilar, lastbilar, bussar och trafiktraktorer först från och
med den 1 oktober 1995, utom beträffande fordon som används vid
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

5. Bestämmelserna i 11 kap. 9 § i dess nya lydelse tillämpas dock för tid

från och med den 1 januari 1995.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Gunnar Skarell
(Finansdepartementet)

1618

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.