SFS 1995:1525 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1995:1525 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1995_1525 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1995:1525
Utkom från trycket
den 28 december 1995

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 19 december 1995.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om

skatt på energi

dels att 1 kap. 3 a §, 2 kap. 1 och 3 §§, 4 kap. 1 och 11 §§, 7 kap. 1, 2,

5 och 7 §§, 8 kap. 5 §, 10 kap. 1, 2, 4 och 5 §§ och 11 kap. 10 § skall ha
följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 9 a §, 7 kap.

5 a och 5 b §§ samt 8 kap. 4 a §, av följande lydelse.

1 kap.

3 a §2 I enlighet med vad som särskilt anges i denna lag tillämpas vissa
förfaranderegler för mineraloljeprodukter som hänförs till följande KN-nr

1. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30 och 2707 50,

2. KN-nr 2710 00 1 1 - 2710 00 78,
3. KN-nr 2711, dock inte naturgas (KN-nr 2711 11 00 och 2711 21 00),

4. KN-nr 2901 10,
5. KN-nr 2902 20, 2902 30, 2902 4100, 2902 42 00, 2902 4300 och

2902 44.

I fråga om produkter som hänförs till KN-nr 2710 00 21, 2710 00 25 och

2710 00 59 gäller första stycket endast vid bulkleveranser.

2 kap.

1 §3 Energiskatt och koldioxidskatt skall för år 1996, om inte annat följer
av andra stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1

Prop. 1995/96:57, bet. 1995/96:SkU17, rskr. 1995/96:120. Jfr rådets direktiv 92/12/EEG

av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punktskattepliktiga varor och om innehav,
flyttning och övervakning av sådana varor (EGT nr L 76, 23.3.1992 s. 1), 92/81/EEG av
den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på mineraloljor
(EGT nr L 316, 31.10.1992 s. 12), 92/82/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av
punktskattesatser för mineraloljor (EGT nr L 316, 31.10.1992 s. 19), 92/108/EEG av den

14 december 1992 om ändring av direktiv 92/12/EEG och av direktiv 92/81/EEG (EGT nr

L 390, 31.12.1992 s. 124) samt 94/74/EG av den 22 december 1994 om ändring av direk-
tiv 92/12/EEG och direktiv 92/81/EEG samt av direktiv 92/82/EEG (EGT nr L 365,
31.12.1994 s. 46).

2

Senaste lydelse 1995:611.

3

Senaste lydelse 1995:912.

2890

background image

SFS 1995:1525

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27,

2710 00 29
eller

2710 00 32

2. 2710 00 26,

2710 00 34
eller
2710 00 36

3. 2710 00 51,

2710 00 55.
2710 00 69
eller
2710 00 74-
2710 00 78

4. ur 2711 12 11-

2711 19 00

5. ur 271129 00

Bensin som

uppfyller krav
för

a) miljöklass 2

b) miljöklass 3

Annan bensin
än som avses
under 1

Eldningsolja,
dieselbrännolia.
fotogen, m.m.
som

a) har försetts med
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent
destillat vid 350°C,

b) inte har försetts
med märkämnen och
ger minst 85 volym-
procent destillat vid
350°C, tillhörig
miljöklass 1
miljöklass 2
miljöklass 3

Gasol som används
för

a) drift av
motordrivet fordon,
fartvg eller
luftfartyg

b) annat ändamål

än som avses

under a

Metan som används
för

a) drift av motor-
drivet fordon,
fartvg eller
luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses
under a

3 kr 30 öre

per liter

3 kr 36 öre

per liter

3 kr 90 öre

per liter

590 kr per m3

1 476 kr per m3
1 682 kr per m3
1 955 kr per m3

92 öre per liter

115 kr per
1 000 kg

1 533 kr per
1 000 m3

191 kr per
1 000 m3

86 öre

per liter

86 öre
per liter

86 öre
per liter

1 054 kr per m3

1 054 kr per m3
1 054 kr per m3
1 054 kr per m3

55 öre per liter

1 105 kr per
1 000 kg

788 kr per

1 000 m3

788 kr per

1 000 m3

4 kr 16 öre

per liter

4 kr 22 öre
per liter

4 kr 76 öre
per liter

1 644 kr per m3

2 530 kr per m3
2 736 kr per m3
3 009 kr per m3

1 kr 47 öre

per liter

1 220 kr per
1 000 kg

2 321 kr per

1 000 m3

979 kr per

1 000 m3

2891

background image

KN

6.

7.

8.

-nr

2711 1100,
2711 2100

2701,2702
eller 2704

2713 1100-
2713 12 00

Slag av bränsle

Naturgas som
används för

a) drift av motor-
drivet fordon,
fartyg eller
luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses
under a

Kolbränslen

Petroleumkoks

Skattebelopp
Energiskatt

1 533 kr per
1 000 m3

191 kr per
1 000 m3

251 kr per

1 000 kg

251 kr per

1 000 kg

Koldioxidskatt

788 kr per

1 000 m3

788 kr per

1 000 m3

916 kr per

1000 kg

916 kr per

1 000 kg

Summa skatt

2 321 kr per

1 000 m3

979 kr per

1000 m3

1 167 kr per
1 000 kg

1 167 kr per
1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika använd-
ningssätt.

För kalenderåret 1997 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

3 §4 Energiskatt och koldioxidskatt skall betalas även för

1. andra mineraloljeprodukter enligt 1 kap. 3 a § än sådana som avses i

1 §, och

2. andra mineraloljeprodukter än sådana som avses i 1 kap. 3 a §, om en

sådan produkt säljs eller förbrukas som motorbränsle eller för uppvärm-
ning.

Skatt skall i fall som avses i första stycket betalas med de skattebelopp

som gäller för motsvarande bränsle enligt 1 §.

9 a § Bestämmelserna i 9 § första och andra styckena gäller även, såvitt
avser bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle,
oljeprodukt som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i
föreskrift angivna andra märkämnen än de som avses i 8 § första stycket.

4 kap.

1 §5 Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-
skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som

godkänts som upplagshavare enligt 3 §,

4

Senaste lydelse 1995:611. �ndringen innebär att tredje stycket upphävs.

5

Senaste lydelse 1995:611.

2892

SFS 1995:1525

background image

SFS 1995:1525

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som i annat fall än som avses i 1-3 från ett annat EG-land till

Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall användas
för annat än privat ändamål,

5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en kö-

pare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,
7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller
förbrukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas
med högre belopp, och

8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som

anges i 11 §.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle för vil-

ket antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 a, och som förbrukas i skepp, när skeppet används för pri-

vat ändamål.

Skattskyldighet föreligger inte för bränsle som förs in till Sverige

1. i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad

släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är
avsett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfarty-
get under transporten, eller

2. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att med-

ge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten av

bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över
bränslet till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten

ställa säkerhet för betalning av skatten.

11 § Den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige från ett annat

EG-land är skyldig att betala skatt för bränslet, om han inte visar att skatt
har betalats för det i Sverige, när det är fråga om

1. flytande bränsle som är avsett för uppvärmning och som förs in på an-

nat sätt än genom distansförsäljning enligt 9 §, eller

2. motorbränsle som förs in på annat sätt än i fordonstank, bränsletank

på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10 liter.

Första stycket gäller även den för vars räkning införseln äger rum.

7 kap.

1 § I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på bränslen
som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b får avdrag göras för skatt på

bränsle

1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt,

2. som tagits tillbaka i samband med återgång av köp,

3. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till fri-

zon eller fri lager för annat ändamål än att förbrukas där,

4. som förbrukats eller sålts för förbrukning

2893

background image

SFS 1995:1525

a) för annat ändamål än motordrift eller uppvärmning, eller
b) i en process där bränslet i allt väsentligt används för annat ändamål än

motordrift eller uppvärmning,

5. som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en

gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av
minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttig-
gjorts.

Avdrag enligt första stycket 4 får göras även för skatt på bränsle som för-

brukats eller sålts för förbrukning för gas- och värmeproduktion som sker
vid användning av bränsle på sätt som avses i första stycket 4.

2 § I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på andra
bränslen än som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, dock inte flygbensin
eller flygfotogen, får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1-4 och andra
stycket.

Avdrag får också göras för skatt

1. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning

a) i tåg eller annat spårbundet transportmedel, eller
b) i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål,
2. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning i

luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål,

3. på bränsle som förbrukats för framställning av
a) mineraloljeprodukter,
b) kolbränslen och petroleumkoks, eller

c) andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren,
4. på bränsle som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk

kraft, med de begränsningar som följer av tredje stycket.

Avdrag enligt andra stycket 4 får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt
och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning
av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del
av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

5 § I en deklaration som avser svavelskatt på andra bränslen än flyg-
bensin och flygfotogen får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1-4 och
andra stycket och enligt 2 § andra stycket 1-3.

Avdrag får, i den mån avdrag inte gjorts enligt första stycket, göras även

för skatt på svavel i bränsle som har förbrukats eller sålts för förbrukning i

metallurgiska processer eller processer för framställning av varor av andra
mineraliska ämnen än metaller, vari skall anses ingå även den gas- och
värmeproduktion som sker till följd av sådana processer, eller i sodapannor
eller lutpannor.

Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom reningsåt-

gärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med
förbrukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor
per kilogram svavel som utsläppet har minskat.

5 a § I en deklaration som avser energiskatt, koldioxidskatt och svavel-
skatt på flygbensin (KN-nr 2710 00 26) och flygfotogen (KN-nr
2710 00 51) får avdrag göras enligt 1§ första stycket 1-4 och andra
stycket.

2894

background image

SFS 1995:1525

Avdrag får också göras för skatt på flygbensin och flygfotogen som för-

brukats eller sålts för förbrukning för sådan motordrift som avser drift av
motorer i luftfartyg eller av sådana motorer i provbädd eller i annan liknan-
de anordning.

5 b § I en deklaration som avser energiskatt, koldioxidskatt och sva-
velskatt på annat bränsle än som avses i 1 kap. 3 a § får avdrag också göras
för skatt på bränsle som av den skattskyldige förts ut från Sverige till ett
annat EG-land.

7 §

7

6

Vad som föreskrivs om avdrag för skatt på bränsle som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3 b, bensin och gasol tillämpas även på bränsle för
vilket motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

8 kap.

4 a § Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa flyg-
bensin och flygfotogen utan energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt mot
att han lämnar en försäkran till leverantören om att bränslet skall användas
för ett sådant ändamål som avses i 7 kap. 1 § första stycket 4 eller andra
stycket eller i 7 kap. 5 a § andra stycket.

5 § Vad som föreskrivs om inköp mot försäkran av bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 b och bensin tillämpas även på bränsle för vilket
motsvarande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

10 kap.

1 § Den som från oljeprodukter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2

kap. 8 § första stycket eller på annat sätt tar befattning med oljeprodukter
för vilka energiskatt enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b inte betalats, i syfte

att dessa produkter skall användas i strid mot 2 kap. 9 §, döms till böter
eller fängelse i högst sex månader.

För brott enligt första stycket skall också dömas den som från oljeproduk-

ter avlägsnar sådana märkämnen som avses i 2 kap. 9 a §, i syfte att dessa
produkter skall användas i strid mot denna bestämmelse.

Om brottet har rört betydande värden eller det i annat fall är att anse som

grovt skall, om förfarandet inte utgör led i gärning som är belagd med
strängare straff enligt skattebrottslagen (1971:69), dömas till fängelse i
högst två år.

2 § För försök eller förberedelse till brott enligt 1 § tredje stycket skall
dömas till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

4 § Om oljeprodukter där sådana märkämnen som avses i 2 kap. 8 §
första stycket eller 9 a § har avlägsnats och för vilka skatt enligt 2 kap. 1 §
första stycket 3 b inte betalats, anträffas i annat utrymme än bränsletank
som förser motor på motordrivet fordon eller båt med bränsle och det är

6

Senaste lydelse 1995:912.

7

Senaste lydelse 1995:912.

2895

background image

SFS 1995:1525

uppenbart att oljeprodukterna avsetts för tillförsel till sådan bränsletank i

strid mot 2 kap. 9 §, påför beskattningsmyndigheten den som ansvarat för
att de nämnda ämnena avlägsnats, skatt med belopp som motsvarar den
skatt som skulle ha tagits ut för oljeprodukterna enligt 2 kap. 1 § första
stycket 3 b.

5 §8 En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars
bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 § eller 9 a §.

Avgiften uppgår för personbil och båt till 10 000 kronor. Avgiften beräk-

nas för lastbilar, bussar, traktorer och tunga terrängvagnar som är registre-
rade i bilregistret på följande sätt.

Skattevikt, Avgift, kronor

kilogram

0 - 3 500 10 000

3 5 0 1 - 1 0 000 20 000

10 0 0 1 - 1 5 000 30 000
15 0 0 1 - 2 0 000 40 000

20 001 - 50 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt

fordonsskattelagen (1988:327). Avgiften för annat motordrivet fordon än
som avses i andra stycket uppgår till 20 000 kronor. Avgiften tas ut för
varje tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap.
9 § e l l e r 9 a § .

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytter-

ligare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en
och en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

11 kap.

10 § Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet

förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinan-
läggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem
megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

2. annat bränsle än som avses under 1, om bränslet förbrukats vid fram-

ställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som följer
av andra och tredje styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt
och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning
av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del
av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras endast i den mån avdrag

inte gjorts enligt 9 § första stycket 4, 7 kap. 1 § första stycket 5 eller 2 §
andra stycket 4 eller tredje stycket.

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

8

Senaste lydelse 1995:912.

2896

background image

SFS 1995:1525

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den skatt
som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdan-
det.

På regeringens vägnar

JAN NYGREN

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

2897

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.