SFS 1996:1220 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1996:1220 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1996_1220 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1220
Utkom från trycket
den 13 december 1996

2303

utfärdad den 28 november 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om

skatt på energi att 2 kap. 1 § och 11 kap. 3 § samt punkterna 5 och 6 av
övergångsbestämmelserna till lagen skall ha följande lydelse.

2 kap.

1 §2 Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra
stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

1

Prop. 1996/97:1, bet. 1996/97:FiU 1, rskr. 1996/97:53.

2

Senaste lydelse 1996:687.

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

background image

2304

SFS 1996:1220

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00 26, Bensin som

2710 00 27, uppfyller krav

2710

 00 29   för

eller

2710 00 32

a) miljöklass 2 3 kr 61 öre 86 öre 4 kr 47 öre

per liter per liter per liter

b) miljöklass 3 3 kr 68 öre 86 öre 4 kr 54 öre

per liter per liter per liter

2. 2710 00 26, Annan bensin 4 kr 27 öre 86 öre 5 kr 13 öre

2710 00 34 än som avses per liter per liter per liter

eller under 1

2710 00 36

3. 2710 00 51, Eldningsolja,

2710 00 55, dieselbrännolja,

2710 00 69 fotogen, m.m.

eller som

2710 00 7 4 -

2710 00 78

a) har försetts med 743 kr per m3 1 054 kr per m3 1 797 kr per m3

märkämnen eller

ger mindre än &5

volymprocent destillat

vid 350°C,

b) inte har försetts

med märkämnen och

ger minst 85 volym-

procent destillat vid

350°C,

tillhörig

miljöklass 1 1 614 kr per m3 1 054 kr per m3 2 668 kr per m3

miljöklass 2 1 840 kr per m3 1 054 kr per m3 2 894 kr per m3

miljöklass 3 2 138 kr per m3 1 0 5 4 kr per m3 3 192 kr per m3

4. ur 2711 12 1 1 - Gasol som används

271119 00 för

a) drift av

motordrivet fordon, 1 kr 01 öre 55 öre per liter 1 kr 56 öre

fartyg eller per liter per liter

luftfartyg

b) annat ändamål 145 kr per 1 105 kr per 1 250 kr per

än som avses 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

under a

5. ur 2711 29 00 Metan som används

för

a) drift av motor- 1 678 kr per 788 kr per 2 466 kr per

drivet fordon, 1 000 m 1 000 m3

3

1 000 m3

fartyg eller

luftfartyg

b) annat ändamål 241 kr per 788 kr per 1 029 kr per

än som avses 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3

under a

background image

6.

7.

8.

2711 11 00,

2711 21 00

2701,2702
eller 2704

2713 11 00-
2713 12 00

Naturgas som används
för
a) drift av motor-
drivet fordon,
fartyg eller
luftfartyg

b) annat ändamål
än som avses
under a

Kolbränslen

Petroleumkoks

1 678 kr per
1 000 m3

241 kr per

1 000 m3

316 kr per

1 000 kg

316 kr per

1000 kg

788 kr per

1 000 m3

788 kr per

1 000 m3

916 kr per

1 000 kg

916 kr per

1000 kg

2 466 kr per

1 000 m3

1 029 kr per
1000 m3

1 232 kr per
1 000 kg

1 232 kr per
1 000 kg

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar

skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika använd-
ningssätt.

För kalenderåret 1997 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

11 kap.

3 §3 Energiskatten utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 8,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 11,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i
4 §, och

4. 13,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt
på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall

dock avrundas till hela tiondels ören.

5.4 Såvitt avser växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling till-
lämpas bestämmelserna i 7 kap. 4 § den nya lagen först från och med den

1 januari 1996 och 9 kap. 5, 7 och 8 §§ den nya lagen först från och med

den 1 januari 1997. Bestämmelserna i 9 kap. 2 § den nya lagen tillämpas
inte i fråga om växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

2305

3

Senaste lydelse 1996:687.

4

Senaste lydelse 1996:687.

7 3 - S F S 1996

SFS 1996:1220

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

background image

SFS 1996:1220

6.5 För bränsle, som förbrukas för växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling av någon som inte är skattskyldig, skall ingen energiskatt tas
ut och koldioxidskatt tas ut efter en skattesats som svarar mot en fjärdedel
av den skattesats som enligt den nya lagen gäller för ifrågavarande bränsle.

I fråga om gasol för drift av stationära motorer skall dock koldioxidskatt tas
ut med 350 kronor per 1 000 kilogram.

1. Denna lag träder i kraft såvitt avser punkterna 5 och 6 av övergångs-

bestämmelserna den 1 januari 1997 och i övrigt den 1 juli 1997. �ldre före-
skrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden
före ikraftträdandet.

2. De nya energiskattebeloppen i 2 kap. 1 § första stycket skall för åren

1997 och 1998 inte räknas om enligt 2 kap. 1 § tredje stycket och 10 §.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1996:687.

2306

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.