SFS 1996:1324 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1996:1324 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1996_1324 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1324
Utkom från trycket
den 18 december 1996

2439

1

Prop. 1995/96:232, bet. 1996/97:SkU5, rskr. 1996/97:68.

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 5 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 1 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

9 kap.

1 § Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av

energiskatt och koldioxidskatt på bränsle som har förvärvats av

1. utländsk beskickning, karriärkonsulat i Sverige eller sådan internatio-

nell organisation, som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privile-
gier i vissa fall,

background image

2440

SFS 1996:1324

2. medlem av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i

Sverige och karriärkonsul vid utländskt konsulat i Sverige, under förut-
sättning att denne inte är svensk medborgare eller stadigvarande bosatt i
Sverige.

Medlemsstaters ombud vid en internationell organisation med säte i

Sverige och personal hos en sådan organisation har på ansökan rätt till
återbetalning enligt första stycket, om Sverige har träffat överenskommelse
med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation om detta.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.