SFS 1996:1408 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1996:1408 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1996_1408 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1996:1408
Utkom från trycket
den 20 december 1996

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 12 december 1996.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om

skatt på energi

dels att 12 kap. 2 § skall upphöra att gälla,
dels att 7 kap. 4 §, 9 kap. 2 och 5 §§ samt 12 kap. 1 § skall ha följande

lydelse.

7 kap.

4 §2 Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1-3 §§, göras
även för energiskatten samt för tre fjärdedelar av koldioxidskatten på annat
bränsle än bensin som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna
fordon vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växt-
husuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses

i 2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen
i gruvindustrien verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än per-
sonbilar, lastbilar och bussar.

I fråga om gasol som förbrukats för drift av stationära motorer får dock

avdrag för koldioxidskatt endast göras för den del av skatten som överstiger
350 kronor per 1 000 kilogram.

9 kap.

2 §3

4

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat annat bränsle än

bensin för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverknings-
processen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkes-

mässig växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan åter-
betalning av energiskatten och tre fjärdedelar av koldioxidskatten på bräns-
let. I fråga om gasol, som förbrukats för drift av stationära motorer får dock
återbetalning av koldioxidskatt endast göras med belopp som överstiger
350 kronor per 1 000 kilogram.

5 § Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling,
medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt
värmen återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och

2. energiskatten och tre fjärdedelar av koldioxidskatten på annat bränsle

än bensin

som förbrukats vid framställning av värmen.

1

Prop. 1996/97:14, bet. 1996/97:SkU8, rskr. 1996/97:71.

2

Senaste lydelse 1995:912.

3

Senaste lydelse 1995:912.

4

Senaste lydelse 1996:687.

2580

background image

SFS 1996:1408

12 kap.

1 §5 Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos all-
män förvaltningsdomstol av den skattskyldige, sökanden och Riksskatte-
verket, nämligen

1. beslut om medgivande enligt 2 kap. 9 §,

2. beslut om godkännande enligt 4 kap. 3 och 6 samt 8 och 10 §§,
3. beslut om återkallelse enligt 4 kap. 5 och 6 samt 8 och 10 §§,
4. beslut om registrering enligt 6 kap. 10 § andra stycket,
5. beslut om ställande av säkerhet enligt denna lag,

6. beslut om återbetalning av eller kompensation för skatt enligt 9 kap.

1-12 §§, och

7. beslut om särskild avgift och nedsättning av eller befrielse från sådan

avgift enligt 10 kap. 8 §.

Om en skattskyldig eller en sökande överklagar ett beslut enligt första

stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997. Den nya lydelsen av 9 kap.

5 §, såvitt avser återbetalning av energiskatten på elektrisk kraft som för-
brukats vid framställning av värme som har levererats för tillverkningspro-
cessen i industriell verksamhet, tillämpas dock för tid från och med den

1 september 1996. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om övriga

förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund

(Finansdepartementet)

5

Senaste lydelse 1995:611.

2581

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.