SFS 1997:359 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1997:359 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1997_359 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

620

SFS 1997:359
Utkom från trycket
den 16 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi;

utfärdad den 5 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 4 kap. 4, 6, och 8 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas en ny paragraf, 4 kap. 8 a §, samt närmast före 4

kap. 8 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.

4 §2 Om en upplagshavare i Sverige säljer bränsle, för vilket skattskyldig-
het inte inträtt, till annan svensk upplagshavare eller till upplagshavare eller
varumottagare i ett annat EG-land, skall han innan leverans av bränsle påbör-

jas hos beskattningsmyndigheten ställa säkerhet för betalning av den skatt

som kan påföras honom i Sverige eller annat EG-land. Säkerheten skall
uppgå till ett belopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de
obeskattade bränslen som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid

beräkningen av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då
transport av obeskattat bränsle sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i sam-

band med tillverkning, bearbetning eller lagring av bränslen. Säkerheten

1

Prop. 1996/97:116, bet. 1996/97:SkUl9, rskr. 1996/97:251.

2

Senaste lydelse 1995:611.

background image

621

SFS 1997:359

skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bräns-
len som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år.

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt andra stycket får bortses från

bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskapslag-
ring av olja och kol.

6 § Annan än upplagshavare kan ansöka om registrering som varumot-
tagare hos beskattningsmyndigheten, om han i en yrkesmässig verksamhet
som bedrivs i Sverige tar emot bränslen från en upplagshavare i ett annat
EG-land.

Registrerad varumottagare skall ställa säkerhet för betalning av skatten på

de bränslen som han tar emot. Säkerheten skall uppgå till ett belopp som
motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på bränslena.

Bestämmelserna i 5 § om återkallelse tillämpas även på registrerad varu-

mottagare.

8 § Upplagshavare som är registrerad i ett annat EG-land och som levere-
rar bränsle till en varumottagare som avses i 6 eller 7 §, får utse en skattere-
presentant i Sverige. Skatterepresentanten skall godkännas av beskattnings-
myndigheten.

Skatterepresentanten är, i stället för varumottagaren, skattskyldig för

bränsle som den utländske upplagshavaren levererar till varumottagare i

Sverige.

Skatterepresentanten skall ställa säkerhet för betalning av skatten på de

bränslen för vilka han är skyldig att betala skatt. Säkerheten skall uppgå till
ett belopp som motsvarar tio procent av den beräknade årliga skatten på
bränslena.

Bestämmelserna i 5 § om återkallelse tillämpas även på skatterepresen-

tant.

Jämkning av säkerhetsbelopp

8 a § Om leverans av bränsle enligt 4 § första stycket sker med fartyg eller
via rörledning kan beskattningsmyndigheten medge att upplagshavaren inte
behöver ställa säkerhet för betalning av skatten.

I fall som avses i 4 § andra stycket, 6 och 8 §§ får beskattningsmyndighe-

ten medge att säkerhet inte behöver ställas eller att den får uppgå till ett lägre
belopp än vad som följer av nämnda bestämmelser, om det finns skäl till
detta med hänsyn till den skattskyldiges ekonomiska förhållanden eller an-
dra särskilda omständigheter.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.