SFS 1997:449 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1997:449 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1997_449 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

742

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Senaste lydelse 1995:1526.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

SFS 1997:449
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 10 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

2 kap.

10 §2 För år 1999 och efterföljande kalenderår skall energiskatt och koldi-

oxidskatt betalas med belopp som efter en årlig omräkning motsvarar de i

1 § angivna skattebeloppen multiplicerade med det jämförelsetal, uttryckt i

procent, som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget i oktober må-
nad året närmast före det år beräkningen avser och prisläget i oktober 1997.

Regeringen fastställer före november månads utgång de omräknade skat-

tebelopp som enligt denna lag skall tas ut för påföljande kalenderår. Belop-
pen avrundas till hela kronor och ören

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.