SFS 1997:450 Lag om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1997:450 Lag om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1997_450 Lag om ändring i lagen (1996_1220) om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1996:1220) om ändring i
lagen (1994:1776) om skatt på energi;

SFS 1997:450
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

743

1

Prop. 1996/97:150, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

1. 2710 00 26, Bensin som

2710 00 27, uppfyller krav för
2710 00 29
eller
2710 00 32

a) miljöklass 2 3 kr 61 öre 86 öre 4 kr 47 öre

per liter per liter per liter

b) miljöklass 3 3 kr 68 öre 86 öre 4 kr 54 öre

per liter per liter per liter

2. 2710 00 26, Annan bensin 4 kr 27 öre 86 öre 5 kr 13 öre

2710 00 34 än som avses per liter per liter per liter
eller under 1
2710 00 36

3. 2710 00 51, Eldningsolja,

2710 00 55, dieselbrännolja,
2710 00 69 fotogen, m.m.
eller som
2710 00 74-
2710 00 78

a) har försetts med 743 kr per m3 1 058 kr per m3 1 801 kr per m3
märkämnen eller ger
mindre än 85 volym-
procent destillat vid
350° C,

b) inte har försetts

med märkämnen och

ger minst 85 volym-
procent destillat vid

350° C,

tillhörig
miljöklass 1 1 614 kr per m3 1 058 kr per m3 2 672 kr per m3
miljöklass 2 1 840 kr per m3 1 058 kr per m3 2 898 kr per m3
miljöklass 3 2 138 kr per m3 1 058 kr per m3 3 196 kr per m3

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs
dels att 2 kap. 1 § och 11 kap. 3 § lagen (1994:1776) om skatt på energi i

paragrafernas lydelse enligt lagen (1996:1220) om ändring i lagen
(1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse,

dels att det i övergångsbestämmelserna till lagen (1996:1220) om ändring

i lagen (1994:1776) om skatt på energi skall införas en ny punkt 3 av föl-

jande lydelse.

2 kap.

1 § Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra
stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

background image

SFS 1997:450

4. ur 2711 12 11� Gasol som används

2711

 19 00   för

a) drift av 1 kr 01 öre 56 öre 1 kr 57 öre
motordrivet per liter per liter per liter
fordon, fartyg
eller luftfartyg

b) annat ändamål 145 kr per 1 112 kr per 1 257 kr per
än som avses 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg
under a

5. ur 2711 29 00 Metan som används

för

a) drift av motor- 1 678 kr per 792 kr per 2 470 kr per
drivet fordon, 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
fartyg eller

luftfartyg

b) annat ändamål 241 kr per 792 kr per 1 033 kr per
än som avses 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
under a

6. 2711 11 00, Naturgas som används

för

2711 21 00 a) drift av motor- 1 678 kr per 792 kr per 2 470 kr per

drivet fordon, 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
fartyg eller
luftfartyg

b) annat ändamål 241 kr per 792 kr per 1 033 kr per
än som avses 1 000 m3 1 000 m3 1 000 m3
under a

7. 2701,2702 Kolbränslen 316 kr per 920 kr per 1 236 kr per

eller 2704 1 000 kg 1 000 kg 1 000 kg

8. 2713 1 1 0 0 - Petroleumkoks 316 kr per 920 kr per 1 236 kr per

2713 1200 1000kg 1000kg 1 000 kg

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

744

I fall som avses i 4 kap. 1 § första stycket 7 och andra stycket samt 12 §

första stycket 4 och andra stycket tas skatt ut med ett belopp som motsvarar
skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränslets olika använd-
ningssätt.

För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

11 kap.

3 § Energiskatten utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 9,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

1 och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 12,9 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §,
och

4. 15,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall de i första stycket

angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om skatt på bräns-

background image

len anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall dock avrun-
das till hela tiondels ören.

SFS 1997:450

745

3. Till utgången av år 1997 skall dock energiskatten på elektrisk kraft ut-

göra

a) 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

b) 8,2 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under

a och som förbrukas i kommuner som anges i 11 kap. 4 §,

c) 11,5 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 11
kap. 4 §, och

d) 13,8 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.