SFS 1997:479 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1997:479 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1997_479 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på
energi;

SFS 1997:479
Utkom från trycket
den 25 juni 1997

utfärdad den 12 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs

dels att 7 kap. 4 och 7 §§, 9 kap. 2, 5, 9 och 12 §§ samt 12 kap. 1 § lagen

(1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse,

dels att punkt 6 av övergångsbestämmelserna till lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

7 kap.

4 §2 Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1-3 §§, göras även
för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på annat bränsle än
bensin som förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid
tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärm-
ning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen i
gruvindustrien verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än person-
bilar, lastbilar och bussar.

7 §3 Vad som föreskrivs om avdrag för skatt på bränsle som avses i 2 kap.

1 § första stycket 3 b och bensin tillämpas även på bränsle för vilket motsva-

rande skatt skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

1

Prop. 1996/97:29, bet. 1996/97:FiU20, rskr. 1996/97:284.

2

Senaste lydelse 1996:1408. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

3

Senaste lydelse 1995:912.

804

background image

9 kap.

2 §4 Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat annat bränsle än ben-
sin för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsproces-
sen i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig
växthusodling, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetal-
ning av energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränslet.

5 §5 Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verk-
samhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, med-
ger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen
återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och

2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på annat bränsle än ben-

sin som förbrukats vid framställning av värmen.

9 §6 Sedan möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 § eller återbetalning en-
ligt 9 kap. 2 § utnyttjats medger beskattningsmyndigheten efter ansökan
nedsättning av koldioxidskatten för den del av skatten som överstiger
0,8 procent av försäljningsvärdet med sådant belopp att den överskjutande

skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skattebe-
loppet för annat bränsle än bensin som förbrukats vid tillverkningsprocessen
i industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växt-

husodling. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle som förbru-
kats för drift av motordrivna fordon.

Vid beräkning av nedsättning enligt första stycket får den koldioxidskatt

som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer än att den
motsvarar minst

a) 160 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller

fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b) 125 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74-

2710 00 78), och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av statio-

nära motorer.

Vad som i andra stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldnings-

olja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall
betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom
ett år efter kalenderårets utgång.

12 § Om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation för skatt har
skett med för högt belopp på grund av en oriktig uppgift som den sökande

lämnat eller på grund av felräkning, felskrivning eller något annat uppenbart
förbiseende, får beskattningsmyndigheten besluta att den sökande skall be-
tala tillbaka vad han fått för mycket eller att ytterligare skatt skall påföras
honom.

4

Senaste lydelse 1996:1408.

5

Senaste lydelse 1996:1408.

6

Senaste lydelse 1995:912.

805

SFS 1997:479

background image

SFS 1997:479

�&tgärder för att ta ut ett oriktigt utbetalat belopp eller för att påföra ytterli-

gare skatt får inte vidtas senare än fem år efter utgången av det kalenderår
under vilket beloppet betalats ut eller nedsättningen medgetts.

12 kap.

1 §7 Följande beslut av beskattningsmyndigheten får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol av den skattskyldige, sökanden och Riksskattever-
ket, nämligen

1. beslut om medgivande enligt 2 kap. 9 §,

2. beslut om godkännande enligt 4 kap. 3 och 6 samt 8 och 10 §§,
3. beslut om återkallelse enligt 4 kap. 5 och 6 samt 8 och 10 §§,

4. beslut om registrering enligt 6 kap. 10 § andra stycket,
5. beslut om säkerhet enligt denna lag,
6. beslut om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation för skatt

enligt 9 kap. 1-12 §§, och

7. beslut om särskild avgift och nedsättning av eller befrielse från sådan

avgift enligt 10 kap. 8 §.

Om en skattskyldig eller en sökande överklagar ett beslut enligt första

stycket förs det allmännas talan av Riksskatteverket.

6.8 För bränsle, som förbrukas för växthusuppvärmning vid yrkesmässig

växthusodling av någon som inte är skattskyldig, skall ingen energiskatt tas
ut och koldioxidskatt tas ut efter en skattesats som svarar mot hälften av den
skattesats som enligt den nya lagen gäller för ifrågavarande bränsle.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. �ldre bestämmelser gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. För tid fram till den 1 januari 2000 medger beskattningsmyndigheten

efter ansökan, utöver vad som framgår av den nya lydelsen av 9 kap. 9 §, att
vid industriell framställning av produkter av andra mineraliska ämnen än
metaller koldioxidskatten på annat bränsle än sådant som beskattas som mi-
neraloljeprodukt och som förbrukats för annat ändamål än drift av motor-
drivna fordon tas ut med sådant belopp att skatten för den som bedriver
framställningen inte överstiger 1,2 procent av de framställda produkternas
försäljningsvärde.

Ansökan om nedsättning enligt första stycket skall omfatta en period om

ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten senast inom
ett år efter kalenderårets utgång.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 1996:1408.

8

Senaste lydelse 1996:1220.

806

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.