SFS 1997:592 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1997:592 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1997_592 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1120

SFS 1997:592
Utkom från trycket
den 1 juli 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 19 juni 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 9 a § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

2 kap.

9 a §2 Bestämmelserna i 9 § första och andra styckena gäller även, såvitt
avser bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle, olje-
produkt som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i föreskrift
angivna andra märkämnen än de som avses i 8 § första stycket.

Första stycket gäller inte bränsletank som förser motor på annat motordri-

vet fordon än lastbil eller buss med bränsle, om bränslet

1. för privat ändamål förts in till Sverige i fordonets tank eller i reservdunk

som rymmer högst 10 liter, eller

2. förts in till Sverige i en normal bränsletank på fordonet eller till fordo-

net kopplad släpvagn som används yrkesmässigt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1997. Den nya lydelsen tillämpas dock

för tid från och med den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

ERIK �&SBRINK

Carl Gustav Fernlund

(Finansdepartementet)

1

Prop. 1996/97:122, bet. 1996/97:SkU26, rskr. 1996/97:279.

2

Senaste lydelse 1995:1525.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.