SFS 1997:1130 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1997:1130 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1997_1130 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1997:1130
Utkom från trycket
den 19 december 1997

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 11 december 1997.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att punkterna 5 och 6 av övergångsbestämmelserna skall upphöra att

gälla,

dels att 2 kap. 9 §, 4 kap. 1 §, 7 kap. 2 och 4 §§ samt 9 kap. 2, 3, 5 och

9 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas tre nya paragrafer, 8 kap. 3 a §, 9 kap. 9 a

och 9 b §§, av följande lydelse.

2 kap.

9 §2 Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får
inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av

8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsletank som för-
ser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta gäller

1

Prop. 1997/98:18, bet. 1997/98:SkU6, rskr. 1997/98:73.

2

Senaste lydelse 1995:912.

2068

background image

SFS 1997:1130

dock inte båtar för vilka fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen
(1993:787).

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märk-

ämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som dispone-

ras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller an-
nan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om
det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.
Har medgivande lämnats för båt gäller 7 kap. 2 § andra stycket 1 b samt
8 kap. 3 och 4 §§ om avdrag och inköp mot försäkran för bränsle i skepp
även för bränsle i sådan båt.

4 kap.

1 §3 Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som i Sverige tillverkar eller bearbetar bränsle eller annan som god-

känts som upplagshavare enligt 3 §,

2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som i annat fall än som avses i 1-3 från ett annat EG-land till Sve-

rige för in eller tar emot leverans av bränsle, om bränslet skall användas för
annat än privat ändamål,

5. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en kö-

pare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

6. annan än upplagshavare som importerar bränsle från tredje land,
7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som säljer eller för-
brukar bränslet för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med
högre belopp, och

8. den som för privat ändamål för in bränsle till Sverige enligt vad som

anges i 11 §.

Vad som sägs i första stycket 7 tillämpas även i fråga om bränsle för vilket

antingen ingen skatt har betalats eller skatt har betalats enligt 2 kap. 1 § för-
sta stycket 3 a, och som förbrukas

a) i skepp, när skeppet används för privat ändamål, eller
b) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993:787),

när båten används för privat ändamål.

Skattskyldighet föreligger inte för bränsle som förs in till Sverige

1. i normal bränsletank på motordrivet fordon eller till fordonet kopplad

släpvagn, fartyg eller luftfartyg som används yrkesmässigt om bränslet är av-
sett att användas i motor på fordonet, släpvagnen, fartyget eller luftfartyget
under transporten, eller

2. under sådana omständigheter att förutsättningar skulle finnas att medge

återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §.

Den som är skattskyldig enligt första stycket 4 skall, innan transporten av

bränslet från det andra EG-landet påbörjas, lämna en redovisning över bräns-

3

Senaste lydelse 1995:1525.

2069

background image

SFS 1997:1130

let till beskattningsmyndigheten samt hos beskattningsmyndigheten ställa
säkerhet för betalning av skatten.

7 kap.

2 §4 I en deklaration som avser energiskatt och koldioxidskatt på andra
bränslen än som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, dock inte flygbensin eller
flygfotogen, får avdrag göras enligt 1 § första stycket 1-4 och andra stycket.

Avdrag får också, med de begränsningar som följer av första stycket, gö-

ras för skatt

1. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning

a) i tåg eller annat spårbundet transportmedel,
b) i skepp, när skeppet inte används för privat ändamål, eller
c) i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen (1993: 787),

när båten inte används för privat ändamål,

2. på annat bränsle än bensin som förbrukats eller sålts för förbrukning i

luftfartyg, när luftfartyget inte används för privat ändamål,

3. på bränsle som förbrukats för framställning av
a) mineraloljeprodukter,
b) kolbränslen och petroleumkoks, eller
c) andra produkter för vilka skatteplikt har inträtt för tillverkaren,
4. på bränsle som förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk

kraft, med de begränsningar som följer av tredje stycket.

Avdrag enligt andra stycket 4 får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt
och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning av
skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av

bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

4 §5 Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1-3 §§, göras även
för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte
bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som förbrukats
för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växt-

husodling.

Avdrag enligt första stycket får göras även för skatt på bränsle som sålts

för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen i
gruvindustrien verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än person-

bilar, lastbilar och bussar.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om

preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt andra stycket göras
enligt den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet.

4

Senaste lydelse 1995:1525.

5

Senaste lydelse 1997:479.

2070

background image

SFS 1997:1130

8 kap.

3 a § Annan än den som är registrerad som skattskyldig får köpa bränsle,
dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, utan
energiskatt och hälften av den koldioxidskatt som följer av 2 kap. 1 § första
stycket mot att han till leverantören lämnar en försäkran om att bränslet skall
användas för sådant ändamål som avses i 7 kap. 4 § andra stycket.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får köp

enligt första stycket ske till den lägre koldioxidskattesats som följer av be-

slutet. I sådana fall skall beslutet om preliminär skattesats gälla som försäk-

ran.

9 kap.

2 §6 Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte
bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för annat ända-
mål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av
energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränslet.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får åter-

betalning enligt första stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats

som följer av beslutet.

3 § Beskattningsmyndigheten medger efter ansökan återbetalning av skat-
ten på bränsle om någon har

1. förbrukat bensin i skepp, när skeppet inte använts för privat ändamål,

2. förbrukat bensin i båt för vilken fartygstillstånd meddelats enligt fiske-

lagen (1993:787), när båten inte använts för privat ändamål,

3. förbrukat annat bränsle än sådant som avses i 2 kap. 1 § första stycket

3 a i båt utan fartygstillstånd, när båten inte använts för privat ändamål.

5 §7 Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell
verksamhet eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling,
medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som framställt värmen
återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och

2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte ben-

sin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b,

som förbrukats vid framställning av värmen.
Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats som följer av beslutet.

9 §8 Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 §, inköp mot försäkran
enligt 8 kap. 3 a § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har
bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3
b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller för
växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling, medger beskatt-

6

Senaste lydelse 1997:479.

7

Senaste lydelse 1997:479.

8

Senaste lydelse 1997:479.

2071

background image

SFS 1997:1130

ningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten för den del
av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas försälj-
ningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskjutande
skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande skatte-
beloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på bränsle
som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser

om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthusodling. I sådana fall
avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning av värmen.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den kol-

dioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer
än att den motsvarar minst

a) 160 kr per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller foto-

gen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b) 125 kr per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74-2710 00 78),

och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av statio-

nära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eld-

ningsolja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt
skall betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en

period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten
senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

9 a § Om försäljningsvärdet, beräknat enligt 9 §, blir lägre till följd av att
sökanden sålt produkter för ett pris som avviker från det pris som skulle ha
avtalats mellan sinsemellan oberoende företag, skall försäljningsvärdet be-
räknas till det belopp som det skulle ha uppgått till om sökanden sålt produk-
terna till ett oberoende företag. Detta gäller dock bara om

1. det finns sannolika skäl att anta att det finns en ekonomisk in-

tressegemenskap mellan parterna, och

2. det inte av omständigheterna framgår att andra skäl än ekonomisk in-

tressegemenskap varit avgörande för prissättningen.

9 b § I fall som avses i 9 § får beskattningsmyndigheten efter ansökan be-
stämma en preliminär koldioxidskattesats enligt vilken skatt skall tas ut un-
der ett kalenderår.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats skall sökanden, när det ka-

lenderår som beslutet avser gått ut, komplettera sin ansökan med uppgifter
om hur mycket bränsle som förbrukats under året och försäljningsvärdet på
de produkter som framställts under året. Beskattningsmyndigheten skall för
varje sökande fatta slutligt beslut om skattenedsättning för det bränsle som
förbrukats under kalenderåret. Genom beslutet kan skatt påföras sökanden
eller återbetalas till honom.

Den komplettering som avses i andra stycket skall ha kommit in till be-

skattningsmyndigheten före mars månads utgång året efter det kalenderår
som ansökan avser.

2072

background image

SFS 1997:1130

Kan sökandens uppgifter inte läggas till grund för en tillförlitlig beräkning

eller saknas uppgifter från honom, får slutligt beslut om skattenedsättning
fattas efter skälig grund.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträ-
dandet.

2. I fråga om bränsle som förvärvats före den 1 januari 1998 och efter

denna tidpunkt förbrukats i båt med fartygstillstånd enligt fiskelagen
(1993:787), gäller 9 kap. 3 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Carl Gustav Fernlund
(Finansdepartementet)

2073

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.