SFS 1998:289 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1998:289 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS 1998_289 Lag om ändring i lagen (1994_1776) om skatt på energi

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1998:289
Utkom från trycket
den 3 juni 1998

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 14 maj 1998.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels att 2 kap. 9 a § och 11 kap. 3 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 kap. 8 a §, av följande ly-

delse.

2 kap.

9 a §2 Bestämmelserna i 9 § första och andra styckena gäller även, såvitt
avser bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle, olje-

1

Prop. 1997/98:140, bet. 1997/98:SkU25, rskr. 1997/98:219.

2

Senaste lydelse 1997:592.

612

background image

SFS 1998:289

produkt som är eller har varit försedd med sådana av regeringen i föreskrift
angivna andra märkämnen än de som avses i 8 § första stycket.

Första stycket gäller inte bränsletank som förser motor på motordrivet for-

don med bränsle, om bränslet

1. för privat ändamål förts in till Sverige i fordonets tank eller i reservdunk

som rymmer högst 10 liter, eller

2. förts in till Sverige i en normal bränsletank på fordonet eller till fordo-

net kopplad släpvagn som används yrkesmässigt.

9 kap.

8 a § Om någon har förbrukat en oljeprodukt, som är eller har varit försedd
med sådana av regeringen i föreskrift angivna andra märkämnen än de som
avses i 2 kap. 8 § första stycket, för uppvärmning eller för drift av stationära
motorer, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av ett

belopp som motsvarar skillnaden mellan det skattebelopp som betalats för
oljeprodukten enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b och det skattebelopp som
gäller enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Ansökan om återbetalning enligt första stycket skall omfatta ett kalender-

kvartal och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten inom ett år efter
kvartalets utgång.

11 kap.

3 §3 Energiskatten utgör

1. 0 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i industriell

verksamhet i tillverkningsprocessen eller vid yrkesmässig växthusodling,

2. 9,6 öre per kilowattimme för annan elektrisk kraft än som avses under 1

och som förbrukas i kommuner som anges i 4 §,

3. 12,9 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas för el-,

gas-, värme- eller vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §,
och

4. 15,2 öre per kilowattimme för elektrisk kraft som förbrukas i övriga

fall.

För elektrisk kraft som under tiden den 1 november-den 31 mars förbru-

kas i elektriska pannor som ingår i en elpanneanläggning vars installerade
effekt överstiger 2 megawatt, utgör dock energiskatten

1. 11,9 öre per kilowattimme vid förbrukning i kommuner som anges i 4 §

för annat ändamål än industriell verksamhet i tillverkningsprocessen eller yr-
kesmässig växthusodling, och

2. 15,2 öre per kilowattimme vid förbrukning för el-, gas-, värme- eller

vattenförsörjning i andra kommuner än de som anges i 4 §.

För kalenderåret 1999 och efterföljande kalenderår skall de i första och

andra styckena angivna skattebeloppen räknas om på det sätt som i fråga om
skatt på bränslen anges i 2 kap. 10 §. Belopp som anges i tiondels ören skall
dock avrundas till hela tiondels ören.

3

Senaste lydelse 1997:450.

613

background image

SFS 1998:289

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

2. Den nya lydelsen av 2 kap. 9 a § tillämpas dock för tid från och med

den 1 januari 1996.

På regeringens vägnar

THOMAS �STROS

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

614

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.