SFS 2004:223 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2004:223 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
040223.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 22 april 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 a kap. 1�3 §§ och 9 kap. 5 § la-

gen (1994:1776) om skatt på energi skall ha följande lydelse.

6 a kap.

1 §

2 Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande

fall med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från
skatt enligt följande, om inte annat anges.

1 Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:SkU28, rskr. 2003/04:188.

2 Senaste lydelse 2002:1142.

�ndamål

Bränsle som
inte ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning för annat ändamål än
motordrift eller uppvärmning eller i en
process där bränslet i allt väsentligt
används för annat ändamål än motor-
drift eller uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller annat spår-
bundet färdmedel

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när skeppet
inte används för privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken medgi-
vande enligt 2 kap. 9 § eller fartygstill-
stånd enligt fiskelagen (1993:787)
meddelats, när båten inte används för
privat ändamål

Bensin, bränsle
som avses i 2 kap.
1 § första stycket
3 b

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget inte
används för privat ändamål

Annan bensin än
flygbensin
(KN-nr 2710 00 26)

100 procent

100 procent

100 procent

SFS 2004:223

Utkom från trycket
den 4 maj 2004

background image

2

SFS 2004:223

b) luftfartyg, när luftfartyget används
för privat ändamål eller i luftfartygs-
motorer i provbädd eller i liknande
anordning

Andra bränslen än
flygbensin och
flygfotogen
(KN-nr 2710 00 51)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställning av
mineraloljeprodukter, kolbränslen, pet-
roleumkoks eller andra produkter för
vilka skatteplikt har inträtt för tillver-
karen

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning vid framställning av
skattepliktig elektrisk kraft, med de
begränsningar som följer av 3 §

Bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

100 procent

�

8. Om skattebefrielse inte följer av tidi-
gare punkter, förbrukning i metallur-
giska processer

Andra bränslen än
kolbränslen och
petroleumkoks

100 procent

100 procent

�

9. Om skattebefrielse inte följer av tidi-
gare punkter, förbrukning för annat
ändamål än drift av motordrivna for-
don vid tillverkningsprocessen i indu-
striell verksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

10. Om skattebefrielse inte följer av
tidigare punkter, förbrukning för annat
ändamål än drift av motordrivna for-
don vid växthusuppvärmning i yrkes-
mässig växthusodling

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

11. Om skattebefrielse inte följer av
tidigare punkter, förbrukning för annat
ändamål än drift av motordrivna for-
don i yrkesmässig jordbruks-, skogs-
bruks- eller vattenbruksverksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

12. Om skattebefrielse inte följer av
tidigare punkter, förbrukning i soda-
pannor, lutpannor, metallurgiska pro-
cesser eller i processer för
framställning av andra mineraliska
ämnen än metaller

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid tillverkningspro-
cessen i gruvindustriell verksamhet för
drift av andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bussar

Andra bränslen än
bränsle som avses
i 2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

79 procent

�

�ndamål

Bränsle som
inte ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

3

SFS 2004:223

2 §

3 Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9�11 medges be-

frielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och
79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § för-
sta stycket 3 a.

3 §

4 Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en

kraftvärmeanläggning skall, för den del av bränslet som förbrukas för fram-
ställning av värme, skattebefrielsen enligt 1 § 7 när det gäller koldioxidskatt
endast utgöra 79 procent. Såvitt avser råtallolja skall befrielsen utgöra 100
procent av den energiskatt och endast 79 procent av den koldioxidskatt som
tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a. Fördelning av bränslet
som förbrukas för framställning av värme respektive elektrisk kraft skall ske
genom proportionering i förhållande till respektive energiproduktion. Det-
samma gäller om elektrisk kraft framställs i en sammankopplad anläggning
vid samtidig kraftvärme- respektive kondenskraftproduktion. Om olika
bränslen förbrukas skall proportioneringen avse varje bränsle för sig.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte för energiskatt och koldiox-

idskatt på bränslen som förbrukas för framställning av ånga eller hetvatten
som tappas av från ång- eller hetvattensystemet före ångturbinen eller annan
utrustning för utvinning av mekanisk energi ur ånga eller hetvatten i en
kraftvärmeanläggning.

9 kap.

5 §

5 Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verk-

samhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-
samhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som fram-
ställt värmen återbetalning av den del av energiskatten på elektrisk kraft som
överstiger 0,5 öre per kilowattimme samt hela energiskatten och 79 procent
av koldioxidskatten på bränsle, dock inte bensin, råtallolja eller bränsle som
avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som förbrukats vid framställning av vär-
men. Om elektrisk kraft och ett eller flera bränslen förbrukas samtidigt för
denna värmeframställning skall energislagen vid beräkning av återbetal-
ningen fördelas genom proportionering i förhållande till respektive energi-
slag. Dock får fördelningen mellan bränslena väljas fritt. Motsvarande gäller
för värme som har levererats vid samtidig framställning av värme och elek-
trisk kraft.

Bestämmelserna i första stycket om bränslen tillämpas även på råtallolja,

dock att återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar
den energiskatt och 79 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle
som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtall-
olja, energiskattesats som följer av beslutet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2004.

3 Senaste lydelse 2002:1142.

4 Senaste lydelse 2003:810.

5 Senaste lydelse 2003:810.

background image

4

SFS 2004:223

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

2. Den nya procentsatsen för nedsättning av koldioxidskatt och av den del

av energiskatten på råtallolja som motsvarar koldioxidskatten skall tillämpas
från och med den 1 januari 2004.

3. Bestämmelsen om återbetalning av energiskatt på elektrisk kraft i

9 kap. 5 § första stycket träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Carl Gustav Fernlund

(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.