SFS 2006:234 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2006:234 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
060234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 5 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

10 kap.

5 §

2 En särskild avgift skall betalas för motordrivet fordon och båt, vars

bränsletank innehåller oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 eller 9 a §.

Avgiften uppgår för personbil, lätt lastbil och lätt buss samt båt till 10 000

kronor. Avgiften beräknas för tunga lastbilar, tunga bussar, traktorer och
tunga terrängvagnar som är registrerade i vägtrafikregistret på följande sätt.

Skattevikt, kilogram

Avgift, kronor

0� 3 500

10 000

3 501�10 000

20 000

10 001�15 000

30 000

15 001�20 000

40 000

20 001�

50 000

Med skattevikt avses den vikt efter vilken fordonsskatt beräknas enligt

vägtrafikskattelagen (2006:227). Avgiften för annat motordrivet fordon än
som avses i andra stycket uppgår till 10 000 kronor. Avgiften tas ut för varje
tillfälle som bränsletank påträffas med oljeprodukter i strid mot 2 kap. 9 el-
ler 9 a §.

Har avgift påförts någon och skall sådan avgift påföras honom för ytterli-

gare tillfälle inom ett år från det tidigare tillfället, tas avgiften ut med en och
en halv gånger det belopp som följer av andra eller tredje stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006. �ldre föreskrifter gäller fortfa-

rande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

2 Senaste lydelse 2004:1038.

SFS 2006:234

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.