SFS 2005:308 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2005:308 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
050308.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 19 maj 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 10 kap. 3 § lagen (1994:1776) om

skatt på energi skall ha följande lydelse.

10 kap.

3 §

Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag

får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det
annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att
användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbor-
dats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar
förberedelse. I stället för egendomen får dess värde förklaras förverkat.

Angående beslag av egendom som kan antas bli förverkad gäller bestäm-

melserna om beslag i rättegångsbalken.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

P�R NUDER

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237.

SFS 2005:308

Utkom från trycket
den 31 maj 2005

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.