SFS 1999:431 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 1999:431 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
990431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels

att i 2 kap. 8 § och 10 kap. 9 § ordet ⬝tullmyndighet⬝ i olika böjnings-

former skall bytas ut mot ⬝Tullverket⬝,

dels

att 6 kap. 5 och 6 §§ skall upphöra att gälla,

dels

att 6 kap. 3, 7 och 8 §§ skall ha följande lydelse.

6 kap.

3 §

3

Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

1. vid transport av bränsle, för vilket skattskyldighet inte har inträtt, till en

upplagshavare eller en varumottagare i ett annat EG-land,

2. vid transport av bränsle, för vilket skattskyldighet inte har inträtt, till en

upplagshavare i Sverige om transporten sker via ett annat EG-land,

3. vid transport av bränsle, för vilket skattskyldighet inte har inträtt, till en

mottagare i ett annat EG-land enligt 2 kap. 11 § första stycket 5,

4. vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a §,

och

5. vid transport av bränsle som avses i 1 kap. 3 a § och som förtullats en-

ligt tullagen (1994:1550).

Ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet under

transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 2 kap. 11 § första stycket 5 skall

bränslet under transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller
för bränslet i det andra EG-landet.

7 §

Bränsle för vilket skattskyldighet inte inträtt och som av en upplags-

havare levereras till en oregistrerad varumottagare i ett annat EG-land skall
under leveransen följas av dokument som visar att säkerhet enligt 4 kap. 7 §
har ställts för skattens betalning.

1

Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242.

2

Senaste lydelse av

6 kap. 5 § 1995:611
6 kap. 6 § 1995:611
10 kap. 9 § 1995:912.

3

Senaste lydelse 1995:611. �ndringen innebär bl.a. att fjärde stycket upphävs.

SFS 1999:431

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:431

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

8 §

4

Den som ansvarar för transporten av beskattat bränsle enligt 1 kap.

3 a § till en mottagare i ett annat EG-land skall upprätta ett förenklat ledsa-
gardokument. Ledsagardokumentet skall följa bränslet under transporten i
enlighet med vad regeringen föreskriver. Sådant ledsagardokument krävs
dock inte vid distansförsäljning enligt 9 §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LARS-ERIK L�VD�0N

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 1995:611.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.