SFS 2000:484 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2000:484 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
000484.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 8 juni 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

dels

att 7 kap. 4 §, 9 kap. 2, 5, 9 och 15 §§ samt 12 kap. 1 § skall ha föl-

jande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 11 kap. 12 och 13 §§,

samt närmast före 11 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

7 kap.

4 §

2

Avdrag får, i den mån avdrag inte har gjorts enligt 1�3 §§, göras även

för energiskatten samt för hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte
bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som
förbrukats för annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverk-
ningsprocessen i industriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-,
skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att av-

drag får göras för energiskatt med ett belopp som motsvarar den energiskatt
och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap.
1 § första stycket 3 a.

Avdrag enligt första eller andra stycket får göras även för skatt på bränsle

som sålts för förbrukning för växthusuppvärmning vid yrkesmässig växthus-
odling.

Bestämmelserna i första stycket gäller även sådan oljeprodukt som avses i

2 kap. 1 § första stycket 3 b och som förbrukats vid tillverkningsprocessen i
gruvindustriell verksamhet för drift av andra motordrivna fordon än person-
bilar, lastbilar och bussar.

Har bränsle sålts för förbrukning till någon som meddelats ett beslut om

preliminär skattesats enligt 9 kap. 9 b § får avdrag enligt tredje stycket göras
enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskatte-
sats som följer av beslutet.

1

Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246.

2

Senaste lydelse 1998:1699.

SFS 2000:484

Utkom från trycket
den 19 juni 2000

background image

2

SFS 2000:484

9 kap.

2 §

3

Om någon som inte är skattskyldig har förbrukat bränsle, dock inte

bensin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, för
annat ändamål än drift av motordrivna fordon vid tillverkningsprocessen i
industriell verksamhet, i annan yrkesmässig jordbruksverksamhet än växt-
husuppvärmning vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller
vattenbruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan
återbetalning av energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränslet.

Bestämmelserna i första stycket tillämpas även på råtallolja, dock att åter-

betalning medges av energiskatt till ett belopp som motsvarar den energi-
skatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får åter-

betalning enligt första eller andra stycket medges enligt den lägre koldioxid-
skattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

5 §

4

Om värme har levererats för tillverkningsprocessen i industriell verk-

samhet eller för yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverk-
samhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan av den som fram-
ställt värmen återbetalning av

1. energiskatten på elektrisk kraft, och
2. energiskatten och hälften av koldioxidskatten på bränsle, dock inte ben-

sin, råtallolja eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, som för-
brukats vid framställning av värmen.

Bestämmelserna i första stycket 2 tillämpas även på råtallolja, dock att

återbetalning av energiskatt medges till ett belopp som motsvarar den ener-
giskatt och hälften av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle som avses i
2 kap. 1 § första stycket 3 a.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § medges

återbetalning enligt den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtall-
olja, energiskattesats som följer av beslutet.

9 §

5

Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 4 §, inköp mot försäkran

enligt 8 kap. 3 a § eller återbetalning enligt 9 kap. 2 § gäller följande. Har
bränsle, dock inte bensin eller bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet eller i yr-
kesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet, medger be-
skattningsmyndigheten efter ansökan nedsättning av koldioxidskatten eller,
beträffande råtallolja, energiskatten för den del av skatten som överstiger 0,8
procent av de framställda produkternas försäljningsvärde. Nedsättning med-
ges med sådant belopp att den överskjutande skattebelastningen inte översti-
ger 24 procent av det överskjutande skattebeloppet för bränslet. Nedsättning
får dock inte medges för skatt på bränsle som förbrukats för drift av motor-
drivna fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser

om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet

3

Senaste lydelse 1998:1699.

4

Senaste lydelse 1998:1699.

5

Senaste lydelse 1998:1699.

background image

3

SFS 2000:484

eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I
sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning
av värmen.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den kol-

dioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer
än att den motsvarar minst

a) 160 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller

fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b) 125 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74�2710 00

78), och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av statio-

nära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldnings-

olja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall
betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en

period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten
senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

15 §

6

Skattemyndigheten i Stockholm, Skattemyndigheten i Malmö, Skat-

temyndigheten i Göteborg eller Skattemyndigheten i Gävle får fatta beslut
om föreläggande enligt 13 § eller besluta och genomföra revision enligt 14 §
i beskattningsmyndighetens ställe.

11 kap.

�&terbetalning av energiskatt m.m.

12 §

Om elektrisk kraft har förbrukats i annan yrkesmässig jordbruksverk-

samhet än vid växthusodling eller i yrkesmässig skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet, beslutar beskattningsmyndigheten efter ansökan om åter-
betalning av energiskatten på den elektriska kraften.

Ansökan om återbetalning skall omfatta perioden den 1 juli�den 30 juni

(årsperiod). Om sökanden beräknas förbruka elektrisk kraft i större omfatt-
ning, får dock beskattningsmyndigheten medge att ansökan görs per kalen-
derkvartal. Ett sådant beslut får återkallas om sökanden begär det eller förut-
sättningar för medgivande inte finns. Rätt till återbetalning föreligger endast
för den del av skattebeloppet som överstiger 1 000 kronor per årsperiod.

Ansökan om återbetalning av energiskatt skall lämnas in till beskattnings-

myndigheten inom ett år efter utgången av årsperioden respektive kalender-
kvartalet.

13 §

I fråga om återbetalning av energiskatt enligt 12 § gäller bestämmel-

serna i 9 kap. 12�15 §§.

6

Senaste lydelse 1998:1680. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2000:484

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

12 kap.

1 §

7

Beslut enligt 9 kap. 13 och 14 §§ får inte överklagas. �vriga beslut

enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol av den skatt-
skyldige och sökanden.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträ-

dandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmän-
nas talan i allmän förvaltningsdomstol.

3. De äldre lydelserna av 7 kap. 4 §, 9 kap. 2, 5 och 9 §§ gäller fortfarande

för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

7

Senaste lydelse 1998:1680. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.