SFS 2021:669 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2021:669 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
SFS2021-669.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Utfärdad den 17 juni 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 a kap. 2 c § och 7 kap. 3 c och 4 §§
lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ha följande lydelse.

6 a kap.
2
c §2 För biogas eller biogasol som förbrukas som bränsle för uppvärm-
ning medges befrielse från energiskatt med 100 procent och från koldioxid-
skatt med 100 procent.

Första stycket gäller endast om bränslet vid skattskyldighetens inträde

omfattas av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. lagen (2010:598) om
hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen.

Om bränslet förbrukas i en sådan anläggning som avses i 1 kap. 3 a §

lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen, gäller första
stycket dessutom endast om förbrukaren vid förbrukningstillfället innehar
ett hållbarhetsbesked som omfattar bränslet enligt 3 kap. samma lag.

7 kap.
3
c §3 Avdrag enligt 3 a och 3 b §§ medges endast om

1. motorbränslet eller beståndsdelen omfattas av ett hållbarhetsbesked

enligt 3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och
biobränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag,

2. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd, och
3. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare.

4 §4 En skattskyldig får göra avdrag för energiskatt med 100 procent och
för koldioxidskatt med 100 procent på biogas och biogasol som den
skattskyldige har förbrukat eller sålt som motorbränsle.

Första stycket gäller endast om
1. stödmottagaren inte är ett företag utan rätt till statligt stöd,
2. uppgift lämnas om avdragets fördelning på stödmottagare, och
3. biogasen eller biogasolen omfattas av ett hållbarhetsbesked enligt

3 kap. lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och bio-
bränslen och av ett anläggningsbesked enligt 3 a kap. samma lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

1 Prop. 2020/21:185, bet. 2020/21:MJU24, rskr. 2020/21:374.
2 Senaste lydelse 2020:1045.
3 Senaste lydelse 2017:1231.
4 Senaste lydelse 2020:1045. �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.

SFS

2021:669

Publicerad
den

23 juni 2021

background image

2

SFS

2021:669

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.