SFS 2001:518 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi

Du är här: Start / Skatterätt / Lag (1994:1776) om skatt på energi / SFS 2001:518 Lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
010518.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi;

utfärdad den 31 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1994:1776) om skatt

på energi

2

dels

att 7 kap. 3, 4, 5 a och 7 §§ och 8 kap. 3 a�5 §§ skall upphöra att

gälla,

dels

att 1 kap. 3 §, 2 kap. 1, 8, 9 och 11 §§, 4 kap. 1, 1 a, 2�5 och 12 §§,

5 kap. 1�4 §§, 6 kap. 1�3 och 10 §§, 7 kap. 1, 2, 5, 5 b och 6 §§, 8 kap. 1�
3 §§, 9 kap. 2, 6, 9, 11 och 14 §§, 10 kap. 11 § och 11 kap. 9 och 10 §§ skall
ha följande lydelse,

dels

att rubrikerna till 7 kap. och 8 kap. samt rubriken närmast före

11 kap. 9 § skall ha följande lydelse,

dels

att det i lagen skall införas en ny paragraf, 4 kap. 3 a §, och ett nytt

kapitel, 6 a kap., av följande lydelse.

1 kap.

3 §

Med mineraloljeprodukter förstås produkter som hänförs till följande

nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) enligt rådets förordning
(EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklatu-
ren och Gemensamma tulltaxan

3

i dess lydelse den 1 oktober 1994

1. KN-nr 2706,
2. KN-nr 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11

och 2707 99 19,

3. KN-nr 2709,
4. KN-nr 2710,
5. KN-nr 2711, dock inte naturgas,
6. KN-nr 2712 10, 2712 20 00, 2712 90 31, 2712 90 33, 2712 90 39 och

2712 90 90,

7. KN-nr 2715,
8. KN-nr 2901,

1

Prop. 2000/01:118, bet. 2000/01:SkU26, rskr. 2000/01:240.

2

Senaste lydelse av

7 kap. 4 § 2000:1155
7 kap. 5 a § 1995:1525
7 kap. 7 § 1997:479
8 kap. 3 a § 2000:1555
8 kap. 4 a § 1995:1525
8 kap. 5 § 1995:1525.

3

EGT L 256, 7.9.1987, s. 1 (Celex 31987R2658).

SFS 2001:518

Utkom från trycket
den 25 juni 2001

background image

2

SFS 2001:518

9.

KN-nr 2902

11

00, 2902

19

90, 2902

20, 2902

30, 2902

41

00,

2902 42 00, 2902 43 00 och 2902 44,

10. KN-nr 3403 11 00 och 3403 19,
11. KN-nr 3811,
12. KN-nr 3817.

2 kap.

1 §

4

Energiskatt och koldioxidskatt skall, om inte annat följer av andra

stycket, betalas för följande bränslen med angivna belopp:

4

Senaste lydelse 2000:1435.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

1. 2710 00 26,

2710 00 27,
2710 00 29
eller
2710 00 32

Bensin som uppfyl-
ler krav för

a) miljöklass 1

3 kr 26 öre
per liter

1 kr 24 öre
per liter

4 kr 50 öre
per liter

b) miljöklass 2

3 kr 29 öre
per liter

1 kr 24 öre
per liter

4 kr 53 öre
per liter

2. 2710 00 26,

2710 00 34
eller
2710 00 36

Annan bensin än
som avses under 1

3 kr 92 öre
per liter

1 kr 24 öre
per liter

5 kr 16 öre
per liter

3. 2710 00 51,

2710 00 55,
2710 00 69
eller
2710 00 74�
2710 00 78

Eldningsolja, diesel-
brännolja, fotogen,
m.m. som

a) har försetts med
märkämnen eller
ger mindre än 85
volymprocent de-
stillat

vid 350

°

C,

688 kr per m

3

1 527 kr per m

3

2 215 kr per m

3

b) inte har försetts
med märkämnen
och ger minst 85
volymprocent

destil-

lat vid 350

°

C,

tillhö-

rig

miljöklass 1

1 512 kr per m

3

1 527 kr per m

3

3 039 kr per m

3

miljöklass 2

1 739 kr per m

3

1 527 kr per m

3

3 266 kr per m

3

miljöklass 3 eller
inte tillhör någon
miljöklass

2 039 kr per m

3

1 527 kr per m

3

3 566 kr per m

3

4. ur

2711 12 11�
2711 19 00

Gasol som används
för

a) drift av motordri-
vet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 kg

1 264 kr per
1 000 kg

1 264 kr per
1 000 kg

b) annat ändamål än
som avses under a

134 kr per
1 000 kg

1 606 kr per
1 000 kg

1 740 kr per
1 000 kg

background image

3

SFS 2001:518

I fall som avses i 4 kap. 1 § 7 och 8 och 12 § första stycket 4 tas skatt ut

med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de skattebelopp som gäller
för bränslets olika användningssätt.

För kalenderåret 2002 och efterföljande kalenderår skall de i första

stycket angivna skattebeloppen räknas om enligt 10 §.

8 §

5

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a.

Skatt enligt 1 § första stycket 3 b skall inte tas ut om oljeprodukten har

försetts med märkämnen som avses i 1 § första stycket 3 a

1. vid import av den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 12 a § se-

nast när produkten anmäls till förtullning, eller

2. i annat fall än som avses under 1 senast när skattskyldighet för produk-

ten inträder enligt 5 kap.

Märkning enligt andra stycket får i Sverige göras endast på en depå som

är godkänd för detta ändamål av Tullverket i fall som avses i 1 och på ett
skatteupplag som är godkänt av beskattningsmyndigheten för märkning i fall
som avses i 2.

9 §

6

Bränsletank som förser motor på motordrivet fordon med bränsle får

inte innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som meddelats med stöd av
8 § första stycket är försedd med märkämnen. Inte heller bränsletank som
förser motor på båt med bränsle får innehålla en sådan oljeprodukt. Detta
gäller dock inte båtar för vilka fartygstillstånd meddelats enligt fiskelagen
(1993:787).

Bestämmelserna i första stycket gäller även oljeprodukt, från vilken märk-

ämnen som avses i 8 § första stycket har avlägsnats.

Beskattningsmyndigheten kan medge att bränsletank på båt som dispone-

ras av Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kustbevakningen eller an-

5. ur 2711 29 00 Metan som används

för
a) drift av motordri-
vet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 039 kr per
1 000 m

3

1 039 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

223 kr per
1 000 m

3

1 144 kr per
1 000 m

3

1 367 kr per
1 000 m

3

6. 2711 11 00,

2711 21 00

Naturgas som
används för
a) drift av motordri-
vet fordon, fartyg
eller luftfartyg

0 kr per
1 000 m

3

1 039 kr per
1 000 m

3

1 039 kr per
1 000 m

3

b) annat ändamål än
som avses under a

223 kr per
1 000 m

3

1 144 kr per
1 000 m

3

1 367 kr per
1 000 m

3

7. 2701, 2702

eller 2704

Kolbränslen

293 kr per
1 000 kg

1 329 kr per
1 000 kg

1 622 kr per
1 000 kg

8. 2713 11 00�

2713 12 00

Petroleumkoks

293 kr per
1 000 kg

1 329 kr per
1 000 kg

1 622 kr per
1 000 kg

5

Senaste lydelse 1999:431.

6

Senaste lydelse 1997:1130.

KN-nr

Slag av bränsle

Skattebelopp

Energiskatt

Koldioxidskatt

Summa skatt

3*

SFS 2001:516�533

background image

4

SFS 2001:518

nan statlig myndighet får innehålla oljeprodukt som enligt föreskrifter som
meddelats med stöd av 8 § första stycket är försedd med märkämnen. Om
det finns särskilda skäl kan sådant medgivande också lämnas för annan båt.

Beslut om ett medgivande enligt tredje stycket får återkallas, om förutsätt-

ningarna för det inte längre finns. Beslut om återkallelse gäller omedelbart,
om inte något annat anges i beslutet.

11 §

7

Energiskatt och koldioxidskatt skall inte betalas för

1. metan som framställs genom biologiska processer,
2. trädbränsle som säljs eller förbrukas för motordrift vid samtidig pro-

duktion av värme och elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning,

3. bränsle som tillhandahålls i en särskild förpackning om högst en liter,
4. bränsle enligt 1 kap. 3 a § som till följd av bränslets beskaffenhet förlo-

rats i samband med att det framställts, bearbetats, lagrats eller transporterats.

Första stycket 2 gäller dock inte råtallolja.
Första stycket 4 gäller dock för varumottagare och skatterepresentant som

avses i 4 kap. 8 § endast bränsle som förlorats under transport till varumotta-
garen.

4 kap.

1 §

8

Skyldig att betala energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt (skatt-

skyldig) för bränslen som avses i 1 kap. 3 a § är

1. den som godkänts som upplagshavare enligt 3 §,
2. varumottagare som avses i 6 eller 7 §,
3. skatterepresentant enligt vad som anges i 8 §,
4. den som från ett annat EG-land säljer och levererar bränsle till en kö-

pare i Sverige genom distansförsäljning enligt 9 §,

5. den som i annat fall än som avses i 1�4 från ett annat EG-land till

Sverige för in eller tar emot leverans av bränsle,

6. den som i Sverige yrkesmässigt tillverkar eller bearbetar bränsle utan-

för ett skatteupplag,

7. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för ett visst ändamål men som använder bräns-
let för ett annat ändamål som medför att skatt skall betalas med högre be-
lopp,

8. den som förvärvat bränsle som ger mindre destillat än 85 volymprocent

vid 350°C och som använder bränslet för drift av motordrivna fordon.

1 a §

9

Skattskyldighet enligt 1 § 5 föreligger inte för

1. bränsle som förs in till Sverige under sådana omständigheter att förut-

sättningar skulle finnas att medge återbetalning av skatten enligt 9 kap. 1 §,

2. motorbränsle som förs in till Sverige i normal bränsletank på motordri-

vet fordon eller till fordonet kopplad släpvagn, fartyg eller luftfartyg som
används yrkesmässigt om bränslet är avsett att användas i motor på fordonet,
släpvagnen, fartyget eller luftfartyget under transporten,

7

Senaste lydelse 1998:1699.

8

Senaste lydelse 2000:1426. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

9

Senaste lydelse 1999:1070.

background image

5

SFS 2001:518

3. motorbränsle som förs in till Sverige för privat bruk i fordonstank,

bränsletank på fartyg eller luftfartyg eller i reservdunk som rymmer högst 10
liter.

2 §

Om obeskattat bränsle, som sänts i väg av en upplagshavare i ett annat

EG-land, inte når den mottagare som angetts i ledsagardokumentet på grund
av sådana oegentligheter eller överträdelser som avses i artikel 20 i rådets di-
rektiv 92/12/EEG av den 25 februari 1992 om allmänna regler för punkt-
skattepliktiga varor och om innehav, flyttning och övervakning av sådana
varor

10

, senast ändrat genom rådets direktiv 2000/47/EG

11

, skall bränslet be-

skattas här i landet om

1. oegentligheten eller överträdelsen har begåtts i Sverige, eller
2. oegentligheten eller överträdelsen har upptäckts här, och
a) det inte går att fastställa var oegentligheten eller överträdelsen har be-

gåtts, och

b) det endast är en del av varorna som har försvunnit.
Skatt enligt första stycket skall betalas av den eller dem som ställt sådan

säkerhet som avses i artikel 15.3 i rådets direktiv 92/12/EEG. Skatten skall
tas ut enligt den skattesats som gällde vid den tidpunkt då bränslet sändes i
väg.

3 §

12

Som upplagshavare får godkännas den som i en yrkesmässig verk-

samhet som bedrivs i Sverige avser att

1. tillverka eller bearbeta bränslen, eller
2. i större omfattning
a) hålla bränslen i lager, eller
b) återförsälja eller förbruka metan,
om han disponerar över ett utrymme som kan godkännas som skatteupp-

lag och han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-
terna i övrigt är lämplig som upplagshavare.

Upplagshavares tillverkning, bearbetning och lagring av bränslen samt

återförsäljning eller förbrukning av metan skall äga rum i godkänt skatte-
upplag.

3 a §

En upplagshavare skall för varje skatteupplag löpande bokföra af-

färshändelser och varurörelser som rör skattepliktigt bränsle samt regelbun-
det inventera lagret av sådant bränsle.

4 §

13

En upplagshavare i Sverige skall hos beskattningsmyndigheten ställa

säkerhet för betalning av den skatt som kan påföras honom i Sverige eller
annat EG-land vid

1. transport av obeskattat bränsle till en annan svensk upplagshavare,
2. transport av obeskattat bränsle till en näringsidkare i ett annat EG-land.
Säkerheten skall ställas innan transporten påbörjas och uppgå till ett be-

lopp som motsvarar den skatt som i medeltal belöper på de obeskattade
bränslen som upplagshavaren transporterar under ett dygn. Vid beräkningen

10

EGT L 076, 23.3.1992, s. 1 (Celex 31992L0012).

11

EGT L 161, 1.7.2000, s. 82 (Celex 32000L0047).

12

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

13

Senaste lydelse 1997:359.

background image

6

SFS 2001:518

av medeltalet skall hänsyn endast tas till de dygn under ett år då transport av
obeskattat bränsle sker.

Upplagshavare skall även ställa säkerhet för betalning av skatten i sam-

band med tillverkning, bearbetning eller lagring av bränslen. Säkerheten
skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av skatten på de bräns-
len som upplagshavaren i medeltal förvarar i skatteupplaget under ett år.

Vid beräkning av säkerhetsbelopp enligt tredje stycket får bortses från

bränslen som beredskapslagras enligt lagen (1984:1049) om beredskapslag-
ring av olja och kol.

5 §

14

Godkännande av upplagshavare eller av skatteupplag får återkallas

om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. ställd säkerhet inte längre är godtagbar, eller
3. upplagshavaren begär det.
Om ett godkännande av upplagshavare återkallas omfattar beslutet även

godkännandet av dennes skatteupplag.

Beslut om återkallelsen gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

12 §

15

Skattskyldig för energiskatt för råtallolja samt för energiskatt, koldi-

oxidskatt och svavelskatt för bränslen som avses i 2 kap. 1 § första stycket
6�8, bränslen enligt 3 och 4 §§ som inte avses i 1 kap. 3 a § samt vad gäller
svavelskatt även bränslen som avses i 3 kap. 1 § 1 är den som

1. tillverkar eller bearbetar bränsle,
2. enligt 6 kap. 10 § andra stycket registrerats som lagerhållare, återförsäl-

jare eller förbrukare av bränsle,

3. i annat fall än som avses i 1 och 2 för in kolbränsle, petroleumkoks, rå-

tallolja eller torvbränsle till Sverige från ett annat EG-land eller tar emot en
sådan leverans, och

4. den som förvärvat bränsle för vilket ingen skatt eller lägre skatt skall

betalas när bränslet används för visst ändamål men som använder bränslet
för ett ändamål som medför att skatt skall betalas med högre belopp.

Som tillverkare anses den som för in naturgas till Sverige samt den för

vars räkning sådan införsel äger rum. Som tillverkare anses även den som tar
upp torvbränsle.

5 kap.

1 §

Skattskyldigheten för upplagshavare inträder när

1. bränsle förs ut från ett skatteupplag, om inte annat följer av andra

stycket,

2. bränsle tas emot från en upplagshavare utan att föras till ett skatteupp-

lag,

3. bränsle importeras utan att föras till ett skatteupplag,
4. bränsle tas i anspråk i skatteupplaget eller lagerbrister uppkommer, el-

ler

14

Senaste lydelse 1999:1006.

15

Senaste lydelse 2000:1426. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

7

SFS 2001:518

5. godkännandet av skatteupplaget återkallas.
Skattskyldighet enligt första stycket 1 inträder inte för bränsle som
1. transporteras till en upplagshavare eller varumottagare i ett annat EG-

land under förutsättning att bränslet når mottagaren, eller

2. tas emot av en upplagshavare i Sverige.

2 §

16

Skattskyldigheten inträder

1. för varumottagare som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 2, när han tar

emot leverans av bränsle,

2. för skatterepresentant som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 3, vid motta-

gandet av bränslet,

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 eller 12 § första stycket

3, när bränslet förs in till Sverige, och

4. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 b § eller 12 a § och som en-

ligt 5 § skall betala skatten till Tullverket, vid den tidpunkt då skyldighet att
betala tull enligt tullagstiftningen inträder eller skulle ha inträtt om skyldig-
het att betala tull förelegat.

3 §

17

Skattskyldigheten inträder

1. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 4, när leverans av bränslet

påbörjas,

2. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 eller 8 eller enligt 4 kap.

12 § första stycket 4, när bränslet används för ett ändamål som medför att
skatt skall betalas med högre belopp, och

3. för den som är skattskyldig enligt 4 kap. 12 § första stycket 1 eller 2 när
a) bränsle av honom levereras till någon som inte är registrerad eller till

eget försäljningsställe för detaljförsäljning som inte utgörs av depå eller tas i
anspråk för annat ändamål än försäljning, eller

b) han upphör att vara registrerad, varvid han är skyldig att betala skatt för

det bränsle som då ingår i hans lager och som inte redan har beskattats.

4 §

18

Skattskyldigheten inträder för den som är skattskyldig enligt 4 kap.

1 § 6, när bränslet tillverkas eller bearbetas.

6 kap.

1 §

I fråga om förfarandet vid beskattningen gäller bestämmelserna i lagen

(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter. Vid beskattning en-
ligt 4 kap. 2 § skall dock endast 2 kap. 5 §, 3 kap. 5�16 §§, 4 kap. 13 §, 5
kap., 8 kap. och 9 kap. 4 § lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter
tillämpas.

2 §

19

Oregistrerad varumottagare skall lämna deklaration för varje leverans

av bränsle som han tagit emot och för vilket han är skyldig att betala skatt.
Deklarationen skall ha kommit in till beskattningsmyndigheten senast fem
dagar efter den dag då han tog emot leveransen av bränslet.

16

Senaste lydelse 2000:1426.

17

Senaste lydelse 2000:1426.

18

Senaste lydelse 1995:611.

19

Senaste lydelse 1999:1070.

background image

8

SFS 2001:518

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 5 skall lämna deklaration när

bränslet förs in till Sverige. Deklarationen skall ha kommit in till beskatt-
ningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet fördes in till
Sverige.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 6 skall lämna deklaration när

bränslet tillverkas eller bearbetas. Deklarationen skall ha kommit in till be-
skattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag varan tillverkades el-
ler bearbetades.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 7 skall lämna deklaration när

bränsle använts för annat än avsett ändamål. Deklarationen skall ha kommit
in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bränslet
användes för annat än avsett ändamål.

Den som är skattskyldig enligt 4 kap. 1 § 8 skall lämna deklaration när

bränsle använts för drift av motordrivna fordon. Deklarationen skall ha kom-
mit in till beskattningsmyndigheten senast fem dagar efter den dag då bräns-
let användes för drift av motordrivna fordon.

3 §

20

Upplagshavare skall upprätta ledsagardokument,

1. vid transport av obeskattat bränsle till en upplagshavare eller en varu-

mottagare i ett annat EG-land,

2. vid transport av obeskattat bränsle till en upplagshavare i Sverige om

transporten sker via ett annat EG-land,

3. vid transport av obeskattat bränsle till en mottagare i ett annat EG-land

enligt 7 kap. 2 §, och

4. vid export till tredje land av obeskattat bränsle som avses i 1 kap. 3 a §.
Ledsagardokument som avses i första stycket skall följa bränslet under

transporten i enlighet med vad regeringen föreskriver.

Vid transport till mottagare som avses i 7 kap. 2 § skall bränslet under

transporten även åtföljas av ett intyg om att skattefrihet gäller för bränslet i
det andra EG-landet.

10 §

Skattskyldiga enligt 4 kap. 3, 6, 8 eller 10 § eller 12 § första stycket 1

skall vara registrerade hos beskattningsmyndigheten.

Som skattskyldig får också efter ansökan registreras den som i större om-

fattning

1. håller bränslen enligt 4 kap. 12 § i lager, eller
2. återförsäljer eller förbrukar gasformiga kolväten enligt 4 kap. 12 §,
om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständighe-

terna i övrigt är lämplig.

Den som registrerats som skattskyldig enligt andra stycket får avregistre-

ras om han inte längre uppfyller förutsättningarna för registrering. Beslut om
avregistrering gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

6 a kap. Skattebefriade användningsområden m.m.

1 §

Bränsle som används för nedan angivna ändamål, i förekommande fall

med undantag för vissa bränsleslag, skall helt eller delvis befrias från skatt
enligt följande, om inte annat anges.

20

Senaste lydelse 1999:431.

background image

9

SFS 2001:518

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

1. Förbrukning för annat ända-
mål än motordrift eller upp-
värmning eller i en process där
bränslet i allt väsentligt
används för annat ändamål än
motordrift eller uppvärmning

100 procent

100 procent

100 procent

2. Förbrukning i tåg eller annat
spårbundet färdmedel

Bensin, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b
och 3 och 4 §§

100 procent

100 procent

100 procent

3. Förbrukning i skepp, när
skeppet inte används för privat
ändamål

Bensin, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b
och 3 och 4 §§

100 procent

100 procent

100 procent

4. Förbrukning i båt för vilken
medgivande enligt 2 kap. 9 §
eller fartygstillstånd enligt fis-
kelagen (1993:787) meddelats,
när båten inte används för pri-
vat ändamål

Bensin, bränsle som
avses i 2 kap. 1 §
första stycket 3 b
och 3 och 4 §§

100 procent

100 procent

100 procent

5. Förbrukning i
a) luftfartyg, när luftfartyget
inte används för privat ändamål

Annan bensin än
flygbensin (KN-nr
2710 00 26) och
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b och
3 och 4 §§.

100 procent

100 procent

100 procent

b) luftfartyg, när luftfartyget
används för privat ändamål
eller i luftfartygsmotorer i
provbädd eller i liknande
anordning

Andra bränslen än
flygbensin och flyg-
fotogen (KN-nr
2710 00 51)

100 procent

100 procent

100 procent

6. Förbrukning vid framställ-
ning av mineraloljeprodukter,
kolbränslen, petroleumkoks
eller andra produkter för vilka
skatteplikt har inträtt för tillver-
karen

100 procent

100 procent

100 procent

7. Förbrukning vid framställ-
ning av skattepliktig elektrisk
kraft, med de begränsningar
som följer av 3 §

Bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b och
3 och 4 §§

100 procent

100 procent

�

8. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbruk-
ning i metallurgiska processer

Andra bränslen än
kolbränslen och pet-
roleumkoks

100 procent

100 procent

�

9. Om skattebefrielse inte följer
av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon vid till-
verkningsprocessen i industriell
verksamhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b och
3 och 4 §§

100 procent

65 procent

�

background image

10

SFS 2001:518

2 §

Om råtallolja förbrukas för ändamål som anges i 1 § 9�11 medges be-

frielse från energiskatten med ett belopp som motsvarar den energiskatt och
65 procent av den koldioxidskatt som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § för-
sta stycket 3 a.

3 §

Vid samtidig produktion av värme och skattepliktig elektrisk kraft i en

kraftvärmeanläggning skall, för den del av bränslet som förbrukas för fram-
ställning av nyttiggjord värme, skattebefrielsen enligt 1 § 7 inte avse koldi-
oxidskatt och när det gäller energiskatt endast utgöra 50 procent. Såvitt av-
ser råtallolja skall befrielsen utgöra endast 50 procent av den energiskatt
som tas ut på bränsle enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 a.

4 §

Skattebefrielse enligt 1 § 7 gäller också för bränsle som avses i 2 kap.

1 § första stycket 3 b vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en
gasturbinanläggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av
minst fem megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggörs.

7 kap. Avdrag

1 §

21

Den som är skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle

1. för vilket skattskyldighet tidigare har inträtt,
2. som tagits tillbaka i samband med återgång av köp,

10. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon vid
växthusuppvärmning i yrkes-
mässig växthusodling

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b och
3 och 4 §§

100 procent

65 procent

�

11. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning för annat ändamål än drift
av motordrivna fordon i yrkes-
mässig jordbruks-, skogs-
bruks- eller vattenbruksverk-
samhet

Bensin, råtallolja,
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b och
3 och 4 §§

100 procent

65 procent

�

12. Om skattebefrielse inte föl-
jer av tidigare punkter, förbruk-
ning i sodapannor, lutpannor,
metallurgiska processer eller i
processer för framställning av
andra mineraliska ämnen än
metaller

�

�

100 procent

13. Förbrukning vid tillverk-
ningsprocessen i gruvindustri-
ell verksamhet för drift av
andra motordrivna fordon än
personbilar, lastbilar och bus-
sar

Andra bränslen än
bränsle som avses i
2 kap. 1 § första
stycket 3 b

100 procent

65 procent

�

21 Senaste lydelse 1995:1525.

�ndamål

Bränsle som inte
ger befrielse

Befrielse från
energiskatt

Befrielse från
koldioxidskatt

Befrielse från
svavelskatt

background image

11

SFS 2001:518

3. som av den skattskyldige exporterats till tredje land eller förts till frizon

eller frilager för annat ändamål än att förbrukas där,

4. som förbrukats på ett sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a kap.,
5. som har tagits emot av en skattebefriad förbrukare i enlighet med vad

som framgår av dennes godkännande,

6. som har tagits emot för förbrukning i skepp eller luftfartyg med de un-

dantag i fråga om vissa bränslen som anges i 6 a kap. 1 § 3 och 5,

7. som har tagits emot för förbrukning i båtar som avses i 6 a kap. 1 § 4

med de undantag i fråga om vissa bränslen som anges i denna punkt.

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär

skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får avdrag enligt första stycket 5 göras enligt
den lägre koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats
som följer av beslutet.

2 §

22

En skattskyldig får göra avdrag för skatt på bränsle som avses i 1 kap.

3 a § och som levererats till en sådan köpare som avses i 3 kap. 30 a § första
stycket 3 eller 4 mervärdesskattelagen (1994:200), i den omfattning som fri-
het från bränsleskatt föreligger i det EG-landet.

5 §

23

Om en skattskyldig har begränsat utsläppet av svavel genom renings-

åtgärd eller genom bindning i någon produkt eller i aska i samband med för-
brukning av det skattepliktiga bränslet, får avdrag göras med 30 kronor per
kilogram svavel som utsläppet har minskat.

5 b §

24

En skattskyldig som fört ut annat bränsle än som avses i 1 kap.

3 a § från Sverige till ett annat EG-land får göra avdrag för skatten på bräns-
let.

6 §

25

Upplagshavare, varumottagare eller skatterepresentant får i fråga om

bränslen som avses i 1 kap. 3 a § göra avdrag för skatt på bränsle som för-
störts till följd av oförutsedda händelser eller force majeure. Varumottagare
och skatterepresentant får dock göra sådant avdrag endast för skatt på
bränsle som förstörts under transport till varumottagaren.

En upplagshavare får också göra avdrag för skatt på bränsle som har be-

skattats i ett annat EG-land i sådana fall som avses i 4 kap. 2 § under förut-
sättning att det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

8 kap. Skattebefriad förbrukare

1 §

Som skattebefriad förbrukare får godkännas den som förbrukar bränsle

för ändamål som anges i 6 a kap. 1 § 1�5, 8, 10 eller 12 om han med hänsyn
till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig.

Ett godkännande enligt första stycket får meddelas för viss tid eller tills

vidare. Godkännande tills vidare får meddelas den som tidigare hanterat

22 Senaste lydelse 1998:1699. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena
upphävs.

23 Senaste lydelse 1995:1525. �ndringen innebär att första och andra styckena upp-
hävs.

24 Senaste lydelse 1995:1525.

25 Senaste lydelse 1995:611.

background image

12

SFS 2001:518

obeskattat bränsle utan anmärkning. Ett godkännande får förenas med vill-
kor.

Den som godkänts som skattebefriad förbrukare har rätt att från en skatt-

skyldig köpa bränsle i de fall där bränslet enligt 6 a kap. är befriat från skatt.

Om en skattebefriad förbrukare har meddelats ett beslut om preliminär

skattesats enligt 9 kap. 9 b §, får köp enligt tredje stycket ske till den lägre
koldioxidskattesats eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer
av beslutet.

2 §

En skattebefriad förbrukare skall löpande bokföra inköp och förbruk-

ning av bränsle helt eller delvis befriat från skatt och på lämpligt sätt se till
att det finns underlag för kontroll av att bränsle som köpts in helt eller delvis
befriat från skatt använts för det ändamål som var förutsättning för skattebe-
frielsen.

3 §

Godkännande av skattebefriad förbrukare får återkallas om

1. förutsättningarna för godkännande inte längre finns,
2. bränslet används för annat ändamål än som anges i godkännandet,
3. förbrukaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 2 §, eller
4. förbrukaren inte medverkar vid skatterevision enligt lagen (1984:151)

om punktskatter och prisregleringsavgifter.

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i be-

slutet.

9 kap.

2 §

26

Om någon som inte är skattskyldig eller skattebefriad förbrukare har

förbrukat bränsle på ett sådant sätt som ger rätt till skattebefrielse enligt 6 a
kap. medger beskattningsmyndigheten efter ansökan återbetalning av skat-
ten på bränslet.

Har beslut om preliminär skattesats meddelats enligt 9 kap. 9 b § får åter-

betalning enligt första stycket medges enligt den lägre koldioxidskattesats
eller, beträffande råtallolja, energiskattesats som följer av beslutet.

6 §

Om svavelskatt har tagits ut och någon som inte är skattskyldig har be-

gränsat utsläppet av svavel enligt 7 kap. 5 §, medger beskattningsmyndighe-
ten efter ansökan kompensation för den svavelskatt som belastat bränslet
med 30 kronor per kilogram som utsläppet har minskat.

9 §

27

Utöver möjligheterna till avdrag enligt 7 kap. 1 § första stycket 4,

köp av bränsle befriat från skatt enligt 8 kap. 1 § eller till återbetalning enligt
9 kap. 2 § gäller följande. Har bränsle, dock inte bensin eller bränsle som av-
ses i 2 kap. 1 § första stycket 3 b, förbrukats vid tillverkningsprocessen i in-
dustriell verksamhet eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vatten-
bruksverksamhet, medger beskattningsmyndigheten efter ansökan nedsätt-
ning av koldioxidskatten eller, beträffande råtallolja, energiskatten för den
del av skatten som överstiger 0,8 procent av de framställda produkternas för-

26 Senaste lydelse 2000:1155. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

27 Senaste lydelse 2000:484.

background image

13

SFS 2001:518

säljningsvärde. Nedsättning medges med sådant belopp att den överskju-
tande skattebelastningen inte överstiger 24 procent av det överskjutande
skattebeloppet för bränslet. Nedsättning får dock inte medges för skatt på
bränsle som förbrukats för drift av motordrivna fordon.

Bestämmelserna i första stycket gäller även mottagare av värmeleveranser

om värmen har använts vid tillverkningsprocessen i industriell verksamhet
eller i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- eller vattenbruksverksamhet. I
sådana fall avses med bränsle det bränsle som förbrukats för framställning
av värmen.

Vid beräkning av nedsättning enligt första eller andra stycket får den kol-

dioxidskatt som är hänförlig till följande bränslen dock inte sättas ned mer
än att den motsvarar minst

a) 160 kronor per kubikmeter dieselbrännolja (KN-nr 2710 00 69) eller

fotogen (KN-nr 2710 00 51 eller 2710 00 55),

b)

125 kronor per kubikmeter eldningsolja (KN-nr 2710 00 74�

2710 00 78), och

c) 320 kronor per 1 000 kilogram gasol som förbrukats för drift av statio-

nära motorer.

Vad som i tredje stycket föreskrivs om dieselbrännolja, fotogen, eldnings-

olja och gasol tillämpas även på bränsle för vilket motsvarande skatt skall
betalas enligt 2 kap. 3 och 4 §§.

Ansökan om nedsättning enligt första eller andra stycket skall omfatta en

period om ett kalenderår och skall lämnas in till beskattningsmyndigheten
senast inom ett år efter kalenderårets utgång.

11 §

28

Har bränsle beskattats enligt 4 kap. 2 § första stycket, och visar den

skattskyldige inom tre år efter det att transporten påbörjades att bränslet be-
skattats i ett annat EG-land, skall den skatt som betalats i Sverige återbeta-
las, om det andra EG-landets skatteanspråk är befogat.

14 §

29

Beskattningsmyndigheten får besluta om revision för att kontrollera

att den som ansökt om återbetalning av, nedsättning av eller kompensation
för skatt enligt 2�6, 8 a, 9 eller 9 b�11 § har lämnat riktiga och fullständiga
uppgifter och för att kontrollera att uppgiftsskyldighet som avses 13 § har
fullgjorts riktigt och fullständigt.

Beskattningsmyndigheten får besluta om revision också för att inhämta

uppgifter av betydelse för kontroll enligt första stycket av någon annan än
den som revideras.

Bestämmelserna i 3 kap. 8�15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och

prisregleringsavgifter gäller i fråga om revision enligt första eller andra
stycket.

10 kap.

11 §

Bestämmelserna i 1 kap. 6 § och 5 kap. 16 och 18 §§ lagen

(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter skall tillämpas på av-
gift enligt detta kapitel.

28 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

29 Senaste lydelse 1998:1680.

background image

14

SFS 2001:518

11 kap.

Avdrag

9 §

30

Den som är skattskyldig för energiskatt på elektrisk kraft får göra av-

drag för skatt på elektrisk kraft som

1. förbrukats eller sålts för förbrukning i tåg eller annat spårbundet trans-

portmedel eller för motordrift eller uppvärmning i omedelbart samband med
sådan förbrukning,

2. förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än motordrift

eller uppvärmning eller för användning i omedelbart samband med sådan
förbrukning,

3. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan framställning av pro-

dukter som avses i 6 a kap. 1 § 6,

4. framställts i en kraftvärmeanläggning och förbrukats för el-, gas-,

värme- eller vattenförsörjning i den egna verksamheten i den mån avdrag
inte har gjorts enligt 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall som avses i 6 a kap. 1 §
7,

5. förbrukats eller sålts för förbrukning vid sådan överföring av elektrisk

kraft på det elektriska nätet som utförs av den som ansvarar för förvalt-
ningen av nätet i syfte att upprätthålla nätets funktion.

10 §

31

Avdrag får göras även för energiskatt och koldioxidskatt på

1. bränsle som beskattas enligt 2 kap. 1 § första stycket 3 b, om bränslet

förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft i en gasturbinan-
läggning som har en sammanlagd installerad generatoreffekt av minst fem
megawatt, under förutsättning att värme inte samtidigt nyttiggjorts,

2. annat bränsle än som avses under 1, dock inte råtallolja, om bränslet

förbrukats vid framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begräns-
ningar som följer av andra och femte styckena.

Avdrag enligt första stycket 2 får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för energiskatt
och koldioxidskatt på den del av bränslet som förbrukats för framställning
av skattepliktig elektrisk kraft och för hälften av energiskatten på den del av
bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord värme.

Avdrag får göras även för energiskatt på råtallolja om den förbrukats vid

framställning av skattepliktig elektrisk kraft, med de begränsningar som föl-
jer av fjärde och femte styckena.

Avdrag enligt tredje stycket får vid samtidig produktion av värme och

skattepliktig elektrisk kraft i en kraftvärmeanläggning göras för hela energi-
skatten på den del av bränslet som förbrukats för framställning av skatteplik-
tig elektrisk kraft och för energiskatt med ett belopp som motsvarar hälften
av den energiskatt som tas ut på bränsle som avses i 2 kap. 1 § första stycket
3 a på den del av bränslet som förbrukats för framställning av nyttiggjord
värme.

Avdrag enligt första�fjärde styckena får göras endast i den mån avdrag

inte gjorts enligt 9 § första stycket 4 eller 7 kap. 1 § första stycket 4 i fall
som avses i 6 a kap. 1 § 7 eller 2, 3 eller 4 §.

30 Senaste lydelse 1995:912.

31 Senaste lydelse 1998:1699.

background image

15

SFS 2001:518

Den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft som i Sverige framställts i

ett vindkraftverk får göra avdrag med ett belopp som svarar mot den skatt
som skall betalas enligt 3 § första stycket 4.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. �ldre föreskrifter gäller fort-

farande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

JP Infonets skatterättsliga tjänster

JP Infonets skatterättsliga tjänster

Arbetar du med skatterätt? JP Infonets tjänster ger dig ett utmärkt stöd i ditt arbete. Vi ger dig ständigt tillgång till alla nya avgöranden, lagändringar och ställningstaganden. Du kan också ta del av referat och expertanalyser, som kan hjälpa dig i ditt dagliga arbete. Se allt inom skatterätt.